Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/61

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 7307

Łączniki rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (Nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwin­ towanie, usuwanie krawędzi i piaskowa­ nie przedkuwek, których wartość nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spawanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301

7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety kon­ strukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtow­ niki, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali Łańcuch przeciwpoślizgowy

ex 7315

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 7315, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7401

Kamienie miedziowe; miedź cementa­ cyjna (miedź wytrącona)

7402

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieob­ robione plastycznie: – Miedź rafinowana Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nie­ obrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne elementy

7404

Odpady miedzi i złom

7405

Stopy przejściowe miedzi

ex Dział 75

Nikiel i artykuły z niklu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

L 143/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

od 7501 do 7503

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony; odpady i złom niklu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu lub Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niesto­ powego lub odpadów i złomu aluminium Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, Jednakże można użyć siatki, tkaniny, rusztów, tkanin sieciowych, ogrodze­ nia, tkanin wzmacniających i podob­ nych materiałów (w tym taśm zamkniętych) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z alu­ minium, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

7602

Odpady aluminium i złom

ex 7616

Wyroby z aluminium inne niż siatka, tkaniny, ruszty, tkaniny sieciowe, ogro­ dzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z drutu aluminiowego, i siatka metalowa rozciągana z aluminium

Dział 77

Przewidziane do ewentualnego przysz­ łego wykorzystania w Systemie Zharmo­ nizowanym

ex Dział 78

Ołów i artykuły z ołowiu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie: – Ołów rafinowany Wytwarzanie z ołowiu przed osrebrza­ niem lub ołowiu surowego Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7802

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.