Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

8452

Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia:

– Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami, o masie nieprzekracza­ jącej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, – w którym wartość wszystkich użytych w czasie montowania głowicy (bez silnika) materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i – stosowane mechanizmy naciągu nitki, obrębiania i zygzakowania są pocho­ dzące

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

od 8456 do 8466

Obrabiarki i maszyny oraz części i akce­ soria do nich objęte pozycjami od 8456 do 8466

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

od 8469 do 8472

Maszyny biurowe (na przykład maszyny do pisania, maszyny liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywacze)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8480

Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucz­ nych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

8482

Łożyska toczne

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8484

Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podob­ nych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8485

Części maszyn i urządzeń, niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwo­ jeń, styków lub innych części elektrycz­ nych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/69

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 85

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8501

Silniki elektryczne i prądnice (z wyłącze­ niem zespołów prądotwórczych)

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycją 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8502

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycjami 8501 i 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works pro­ duktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8504

Urządzenia zasilające maszyny do auto­ matycznego przetwarzania danych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 8518

Mikrofony i stojaki do nich, głośniki w obudowach lub bez, elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycz­ nych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8519

Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8520

Magnetofony i pozostała aparatura do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

L 143/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.