Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 49

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 49

Strona 49 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

8521

Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8522

Części i akcesoria odpowiednie do sto­ sowania wyłącznie lub głównie w apara­ turach objętych pozycjami od 8519 do 8521

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8523

Niezapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż wyroby objęte działem 37

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8524

Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapi­ sane nośniki, do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, włączając matryce i negatywy płyt gramofonowych, stoso­ wane do produkcji nagrań, ale z wyłącze­ niem wyrobów objętych działem 37:

– Matryce i negatywy do płyt gramofo­ nowych stosowane do produkcji nagrań

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycją 8523 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8525

Aparatura nadawcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub zapisującą, lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop-klatką i pozostałe kamery wideo rejestrujące; kamery cyfrowe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8526

Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/71

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

8527

Aparatura odbiorcza do radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, nawet posiadająca w tej samej obudowie apara­ turę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub zegar

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8528

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub apa­ raturę do zapisu, lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projek­ tory wideo

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8529

Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528:

– Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie do aparatury magnetowido­ wej do zapisu lub odtwarzania

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8535 i 8536

Urządzenia elektryczne do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8537

Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wypo­ sażone przynajmniej w dwie lub więcej aparatur objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowa­ nia lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycz­ nie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8541

Diody, tranzystory i inne podobne urzą­ dzenia półprzewodnikowe, z wyjątkiem płytek półprzewodnikowych jeszcze nie­ pociętych na chipy

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

L 143/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.