Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 60

(1) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

b)

materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole;

oraz

(2) Księstwo Liechtensteinu jest związane unią celną ze Szwajcarią i jest Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. (3) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

6.6.2009 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej c)

L 143/7

powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Turcji zgodnie z jej własnymi procedurami.

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Turcja, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, informuje Wspólnotę o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów wymienionych w ust. 1 i 2. Artykuł 5 Produkty całkowicie uzyskane 1. Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Turcji: a) produkty mineralne wydobyte z ich ziemi lub z ich dna morskiego; produkty roślinne tam zebrane; żywe zwierzęta tam urodzone i hodowane; produkty pochodzące od żywych zwierząt tam hodowa­ nych; produkty uzyskane przez polowanie lub połowy tam przeprowadzone; produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydo­ byte z morza poza wodami terytorialnymi Wspólnoty lub Turcji przez ich statki; produkty wytworzone na pokładzie ich statków przetwórni wyłącznie z produktów określonych w lit. f); używane artykuły tam zebrane, nadające się tylko do odzysku surowców, łącznie z używanymi oponami nada­ jącymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady; odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwór­ czej tam przeprowadzonej; produkty wydobyte z dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi, pod warun­ kiem że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego obszaru; towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymie­ nionych w lit. a)–j). e)

które w przynajmniej 50 % są własnością obywateli państw członkowskich Wspólnoty albo Turcji lub spółki z siedzibą w jednym z tych państw, w której obywatele państw członkowskich Wspólnoty lub Turcji pełnią funkcję dyrektora lub dyrektorów, przewodniczącego zarządu lub rady nadzorczej i stanowią większość członków zarządu lub rady nadzorczej, i ponadto w której, w przypadku spółek osobowych lub spółek z ograniczoną odpowie­ dzialnością, przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, ich instytucji publicznych lub obywateli tych państw; których kapitan i oficerowie są obywatelami państwa członkowskiego Wspólnoty lub Turcji; oraz których przynajmniej 75 % załogi jest obywatelami pań­ stwa członkowskiego Wspólnoty lub Turcji. Artykuł 6 Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu

d)

b) c) d)

e)

1. Do celów art. 2 produkty, które nie są całkowicie uzyskane, uważa się za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, gdy spełnione są warunki określone w wykazie zawartym w załączniku II. Warunki, o których mowa powyżej, określają, w odniesieniu do wszystkich produktów objętych niniejszą Umową, obróbki lub przetworzenia, które muszą zostać dokonane na materiałach niepochodzących użytych przy wytwarzaniu i są stosowane wyłącznie w odniesieniu do tych materiałów. Odpowiednio, jeżeli produkt, który uzyskał status produktu pochodzącego poprzez spełnienie warunków określonych w wykazie, jest użyty do wytworzenia innego produktu, to warunki odnoszące się do produktu, do którego wytworzenia został użyty, nie odnoszą się do niego i nie bierze się pod uwagę materiałów niepochodzą­ cych, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.