Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 50

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 50

Strona 50 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

8542

Układy scalone i mikroasemblery, elek­ troniczne: – Układy scalone monolityczne Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works pro­ duktu lub Dyfuzja (podczas której obwody scalone są formowane na podłożu półprzewod­ nika przez selektywne wprowadzenie odpowiedniej domieszki), nawet zmon­ towane i/lub przetestowane w kraju innym niż wyszczególnione w art. 3 i 4. Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works pro­ duktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposa­ żone w złączki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice Izolatory elektryczne z dowolnego mate­ riału

8545

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8546

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8547

Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wyko­ nane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (na przykład gniazda z gwin­ tem wewnętrznym) wprowadzone pod­ czas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym Odpady i braki, ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elek­ tryczne; elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłą­ czone gdzie indziej w niniejszym dziale

8548

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/73

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 86

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygna­ lizacyjne wszelkich typów – mechaniczne (włączając elektromechaniczne); z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8608

Osprzęt torów kolejowych i tramwajo­ wych; mechaniczne (oraz elektromecha­ niczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śród­ lądowych, miejscach postojowych, w por­ tach lub na lotniskach; ich części

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 87

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

8709

Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napę­ dem, niewyposażone w urządzenia pod­ nośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazy­ nach, portach lub lotniskach, do prze­ wozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części do powyższych pojazdów

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8710

Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbroje­ niem, oraz części tych pojazdów

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze sil­ niki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne:

– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej:

– – Nieprzekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– – Przekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

L 143/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.