Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 51

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 51

Strona 51 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 8714 Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8712

Rowery bez łożysk kulkowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

8715

Wózki dziecięce i ich części

8716

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 88

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części, z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 8804 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 8804

Spadochrony wirnikowe

8805

Maszyny i urządzenia startowe do stat­ ków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery); części do powyższych maszyn i urządzeń

Dział 89

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć kadłubów objętych pozycją 8906

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 90

Przyrządy i aparatura, optyczne, foto­ graficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9001

Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontak­ towe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnych mate­ riałów, nieoprawione, inne od elementów tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/75

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

9002

Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozo­ stałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub apara­ tury, ale inne od elementów tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9004

Okulary, gogle i podobne, okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 9005

Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania, z wyjątkiem teleskopów refrakcyjnych i ich stojaków i mocowań

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materia­ łów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 9006

Aparaty fotograficzne (oprócz filmo­ wych); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, oprócz lamp błysko­ wych wyładowczych

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materia­ łów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9007

Kamery i projektory filmowe, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwa­ rzania dźwięku

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materia­ łów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9011

Mikroskopy optyczne, włączając mikro­ skopy do mikrofotografii, mikrokinema­ tografii lub mikroprojekcji

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materia­ łów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

L 143/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.