Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 52

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 52

Strona 52 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 9014

Pozostałe przyrządy i urządzenia nawi­ gacyjne

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9015

Przyrządy i urządzenia geodezyjne, topograficzne, miernicze, niwelacyjne, fotogrametryczne, hydrograficzne, ocea­ nograficzne, hydrologiczne, meteorolo­ giczne, geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9016

Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9017

Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obli­ czeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślar­ skie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikro­ metry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9018

Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scynty­ graficzną, inną aparaturę elektrome­ dyczną oraz przyrządy do badania wzroku:

– Fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt stomatologiczny lub w splu­ waczki dentystyczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 9018

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9019

Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotech­ nicznych; aparatura i sprzęt do ozonote­ rapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respi­ ratory lecznicze

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

9020

Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nie­ posiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/77

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

9024

Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub tym podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych) Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, baro­ metry, higrometry i psychrometry, zapi­ sujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, pozio­ mowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i apa­ ratura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przy­ rządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikro­ tomy Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzor­ cowymi do nich: – Części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9025

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9026

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9027

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9028

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

9029

Obrotomierze, liczniki produkcji, takso­ metry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze i podobne; szybkościomie­ rze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowa­ nia alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni joni­ zujących

9030

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

L 143/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.