Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kon­ trolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale), do maszyn, urządzeń, przyrzą­ dów lub aparatury, objętych działem 90

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9105

Pozostałe zegary

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9109

Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9110

Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe

Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych pozycją 9114 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9111

Koperty zegarków i ich części

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

9112

Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/79

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

9113

Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części: – Z metali nieszlachetnych, nawet zło­ conych lub posrebrzanych lub plate­ rowanych metalem szlachetnym – Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Dział 93

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetle­ niowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, pod­ świetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane; z wyjątkiem: Meble z metali nieszlachetnych, zawiera­ jące niewypychane tkaniny bawełniane o maksymalnej masie 300 g/m2

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 9401 i ex 9403

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Wytwarzanie z tkanin bawełnianych w postaci już gotowej do użycia z pozycji 9401 lub 9403, pod warunkiem że: – wartość materiału nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu, i – wszystkie inne użyte materiały są pochodzące i sklasyfikowane pod nagłówkiem innym niż 9401 lub 9403 Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamonto­ wanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Budynki prefabrykowane

9406

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

9503

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i podobne modele służące do zabawy, z napędem lub bez; układanki dowolnego typu

L 143/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.