Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 54

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 54

Strona 54 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 9506

Kije golfowe i ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć wstępnie ukształtowanych klocków do wyrobu główek kijów golfowych

ex Dział 96

Artykuły przemysłowe różne; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 9601 i ex 9602

Wyroby ze zwierzęcych, roślinnych lub mineralnych materiałów rzeźbiarskich

Wytwarzanie z „obrobionych” materiałów rzeźbiarskich objętych tą samą pozycją

ex 9603

Miotły i szczotki (z wyjątkiem mioteł i podobnych wyrobów i szczotek wyko­ nanych z włosia kuny leśnej lub wie­ wiórki), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki do podłóg, bezsilnikowe pod­ uszki i wałki do malowania, ściągaczki i zbieraczki do wody

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

9605

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia

Każda pozycja w zestawie musi odpo­ wiadać wymaganiom reguły, jaka doty­ czyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całko­ wita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

9606

Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

9608

Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapido­ grafy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą samą pozycją co produkt

9612

Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygoto­ wane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 9613

Zapalniczki z zapalnikiem piezoelek­ trycznym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 9613 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/81

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 9614

Fajki i cybuchy

Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowa­ nych klocków Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 97

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob. Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob. Uwaga wstępna 7.2. Uwaga 3 do działu 32 podaje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, jeżeli nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją w dziale 32. 4 ( ) Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. (5) W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906, z jednej strony, i w ramach pozycji 3907 do 3911, z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.