Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 55

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 55

Strona 55 z 60

(6) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %. (7) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. Uwaga wstępna 5. 8) ( Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzajów stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (9) Zob. Uwaga wstępna 6. 10) W przypadku produktów dzianych i szydełkowanych, nieelastycznych ani niepodgumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianych lub ( szydełkowanych (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. Uwaga wstępna 6. (11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (12) Niniejszą regułę stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.

(1) (2) (3)

L 143/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IIIa

6.6.2009

WZORY ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1 I WNIOSKU O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1

Instrukcje dotyczące druku 1. Wymiary formularza wynoszą 210 × 297 mm, dopuszcza się zmniejszenie długości o 5 mm lub jej zwiększenie o 8 mm. Używa się papieru w kolorze białym, klejonego do pisania, bez zawartości ścieru mechanicznego oraz o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. W tle drukowany jest wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa dokonanego przy użyciu środków mechanicznych lub chemicznych. Właściwe organy umawiających się stron mogą zastrzec sobie prawo do samodzielnego druku formularzy lub zlecić druk upoważnionym drukarniom. W drugim przypadku każdy z formularzy musi zawierać odesłanie do powyższego upoważnienia. Każdy formularz musi zawierać nazwę i adres drukarni lub znak, poprzez który drukarnia może być zidentyfikowana. Formularz opatrzony jest numerem seryjnym, nadrukowanym lub nie, za pomocą którego może on być zidentyfikowany.

2.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IIIb

L 143/87

WZORY ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR-MED I WNIOSKU O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR-MED

Instrukcje dotyczące druku 1. Wymiary formularza wynoszą 210 × 297 mm; dopuszczone jest zmniejszenie długości o 5 mm lub jej zwiększenie o 8 mm. Używa się papieru w kolorze białym, klejonego do pisania, bez zawartości ścieru mechanicznego oraz o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. W tle drukowany będzie wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa dokonanego przy użyciu środków mechanicznych bądź chemicznych. Właściwe organy umawiających się stron mogą zastrzec sobie prawo do samodzielnego druku formularzy lub zlecić druk upoważnionym drukarniom. W drugim przypadku każdy z formularzy musi zawierać odesłanie do powyższego upoważnienia. Każdy formularz musi zawierać nazwę i adres drukarni lub znak, poprzez który drukarnia może być zidentyfikowana. Formularz opatrzony jest numerem seryjnym, nadrukowanym lub nie, za pomocą którego może on być zidentyfikowany.

2.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IVa TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE

L 143/93

Deklaracja na fakturze, której tekst podano poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Wersja w języku hiszpańskim El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o ... (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ( 2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 55 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.