Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 57

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 57

Strona 57 z 60

Wersja w języku portugalskim O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorizaćão aduaneira n. o ... (1)], declara que, salvo indicaćão expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ( 2).

(1) (2) W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku rumuńskim

L 143/95

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2)

Wersja w języku słoweńskim Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Wersja w języku słowackim Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ( 1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Wersja w języku fińskim Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... ( 1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2)alkuperätuotteita.

Wersja w języku szwedzkim Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ( 1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ( 2).

Wersja w języku tureckim Isbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamindaki maddelerin ihracatćisi aksi aćikća belirtilmedikće, bu maddelerin … menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3)

(Miejsce i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4)

(Podpis eksportera i czytelnie nazwisko osoby podpisującej deklarację).

(1) (2)

3) 4

)

W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol( Dane te można pominąć, je( W przypadkach gdy od upoważnionego eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z wpisania nazwiska osoby podpisującej.

L 143/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IVb TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE EUR-MED

6.6.2009

Deklaracja na fakturze EUR-MED, której tekst podano poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). — — cumulation applied with ….… (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 57 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.