Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 58

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 58

Strona 58 z 60

Wersja w języku hiszpańskim El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o .. … (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2). — — cumulation applied with …… (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku czeskim Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku duńskim Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ( 1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ( 2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku niemieckim Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind. — —

(1) (2) (3)

cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku estońskim

L 143/97

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... ( 1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku greckim Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku angielskim The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ( 1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin. — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku francuskim L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku włoskim L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ( 1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ( 2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku łotewskim To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). — —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.