Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 60

2. Nie naruszając postanowień ust. 1, materiały niepocho­ dzące, które zgodnie z warunkami określonymi w wykazie w załączniku II nie są używane do wytworzenia produktu, mogą zostać użyte pod warunkiem, że: a) ich łączna wartość nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu; żaden z udziałów procentowych określonych w wykazie jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących nie został przekroczony przy zastosowaniu postanowień niniejszego ustępu.

f)

g)

h)

i)

j)

k)

b)

2. Określenia „ich statki” i „ich statki przetwórnie” użyte w ust. 1 lit. f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków przetwórni: a) które są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w państwie członkowskim Wspólnoty lub w Turcji; które pływają pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty lub Turcji;

Niniejszego ustępu nie stosuje się do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Systemu. 3. Ustępy 1 i 2 stosuje się z uwzględnieniem postanowień art. 7.

b)

L 143/8

PL Artykuł 7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 8 Jednostka kwalifikacyjna

6.6.2009

Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie 1. Bez uszczerbku dla ust. 2 następujące operacje są uważane za obróbkę lub przetworzenie niewystarczające dla nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 6 zostały spełnione: a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania pro­ duktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania; rozłączanie i łączenie przesyłek; mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie tlenku, oleju, farby lub innych warstw; prasowanie lub tłoczenie wyrobów włókienniczych; zwykłe czynności malowania i polerowania; łuskanie, częściowe lub całkowite bielenie, polerowanie i glazurowanie zbóż lub ryżu; czynności polegające na dodawaniu barwników do cukru lub formowaniu kostek cukru; obieranie ze skóry, drylowanie lub łuskanie owoców, orzechów i warzyw; ostrzenie, zwykłe szlifowanie lub przycinanie; przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, ocenianie, dobieranie (łącznie z kompletowaniem zestawów artykułów); zwykłe umieszczanie w butelkach, puszkach, torbach, skrzynkach, pudełkach, umieszczanie na kartach lub tablicach oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem; umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich opakowaniach znaków, etykiet, logo i innych podobnych znaków odróżniających; zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; zwykły montaż części artykułu dla otrzymania komplet­ nego artykułu lub demontaż produktu na części; połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w lit. a)–n); ubój zwierząt. b)

1. Jednostką kwalifikacyjną do celów stosowania postanowień niniejszego protokołu jest poszczególny produkt, który uważa się za jednostkę podstawową dla klasyfikacji w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu. Wynika z tego, że: a) jeśli produkt składający się z grupy lub zestawu artykułów klasyfikowany jest na warunkach przewidzianych w Zhar­ monizowanym Systemie w jednej pozycji, to jednostkę kwalifikacyjną stanowi całość; jeśli przesyłka składa się z kilku identycznych produktów klasyfikowanych w tej samej pozycji Zharmonizowanego Systemu, w stosowaniu postanowień niniejszego protokołu każdy produkt musi być traktowany indywidualnie.

b) c)

d) e) f)

g)

2. Jeśli zgodnie z 5 regułą ogólną Zharmonizowanego Systemu opakowanie jest traktowane łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być również traktowane łącznie do celów określania pochodzenia. Artykuł 9 Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Akcesoria, części zapasowe i narzędzia wysyłane z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, które są częścią typowego wyposażenia i są wliczone w ich cenę lub nie są oddzielnie fakturowane, są uważane za stanowiące całość z urządzeniem, maszyną, aparaturą lub pojazdem, o których mowa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.