Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 60

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 60

Strona 60 z 60

Wersja w języku słowackim Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku fińskim Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ( 1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

Wersja w języku szwedzkim Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ( 1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ( 2). — —

(1) (2) (3)

cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne.

L 143/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wersja w języku tureckim

6.6.2009

Isbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamindaki maddelerin ihracatćisi aksi aćikća belirtilmedikće, bu maddelerin … menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder. — — cumulation applied with …….. (nazwa kraju/krajów) no cumulation applied (3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4)

(Miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5)

(Podpis eksportera i czytelnie nazwisko osoby podpisującej deklarację)

(1) (2) (3) (4) (5)

W przypadku gdy deklarację na fakturze wypełnia upoważniony eksporter, w tym miejscu należy wpisać numer jego pozwolenia. W przypadku gdy deklaracji na fakturze nie wypełnia upoważniony eksporter, należy pominąć zapis w nawiasach lub zostawić puste miejsce. Należy wskazać pochodzenie produktów. W przypadku gdy deklaracja na fakturze w pełni lub w części odnosi się do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi zaznaczyć je wyraźnie na dokumencie, na którym sporządzana jest deklaracja, wpisując symbol „CM”. Uzupełnić i skreślić tam, gdzie jest to konieczne. Dane te można pominąć, jeżeli zawarte są w samym dokumencie. W przypadkach gdy od upoważnionego eksportera nie wymaga się podpisu, zwolnienie z podpisu oznacza również zwolnienie z wpisania nazwiska osoby podpisującej.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Księstwa Andory

L 143/101

1.

Produkty pochodzące z Księstwa Andory klasyfikowane w działach od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu są uznawane przez Turcję za pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu Umowy. Protokół 1, dla celów określenia pochodzenia wyżej wymienionych produktów, stosuje się odpowiednio.

2.

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Republiki San Marino

1.

Produkty pochodzące z Republiki San Marino są uznawane przez Tunezję za pochodzące ze Wspólnoty w rozumieniu Umowy. Protokół 1, dla celów określenia pochodzenia wyżej wymienionych produktów, stosuje się odpowiednio.

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.