Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 60

Artykuł 10 Zestawy Zestawy w rozumieniu 3 reguły ogólnej Zharmonizowanego Systemu są uważane za pochodzące, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi. Niemniej jednak, jeżeli zestaw składa się z produktów pochodzących i niepochodzących, to jest on jako całość uważany za pochodzący, pod warunkiem że wartość produktów niepochodzących nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu. Artykuł 11 Elementy neutralne Aby ustalić, czy produkt jest produktem pochodzącym, nie jest konieczne ustalenie pochodzenia następujących składników, które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania: a) b) energii i paliwa; zakładu i wyposażenia;

h)

i) j)

k)

l)

m) n)

o)

p)

2. Wszystkie takie czynności przeprowadzone we Wspólnocie albo w Turcji w odniesieniu do danego produktu są rozważane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbka, jakim został poddany dany produkt, są uważane za niewystar­ czające w rozumieniu ust. 1.

6.6.2009 c) d)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/9

maszyn i narzędzi; towarów, które ani nie wchodzą, ani nie są przeznaczone do wejścia w końcowy skład produktu.

TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE

Artykuł 12 Zasada terytorialności 1. Z wyjątkiem przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. c), art. 3 i 4 oraz w ust. 3 niniejszego artykułu, warunki uzyskania statusu pochodzenia produktu określone w tytule II muszą być spełniane w sposób ciągły we Wspólnocie lub w Turcji. 2. Z wyjątkiem przewidzianym w art. 3 i 4, jeżeli produkty pochodzące wywiezione ze Wspólnoty lub z Turcji do innego kraju są przywożone ponownie, należy je uważać za niepocho­ dzące, chyba że zgodnie z wymogami organów celnych można wykazać, że: a) towary powracające są tymi samymi towarami, które zostały wywiezione; oraz b) nie zostały one poddane żadnym czynnościom wykracza­ jącym poza czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym stanie, gdy znajdowały się w tym kraju lub podczas transportu.

4. Do celów ust. 3 warunki uzyskania statusu pochodzenia określone w postanowieniach tytułu II nie mają zastosowania do obróbki lub przetwarzania dokonanego poza Wspólnotą lub Turcją. Jeżeli jednak w wykazie zawartym w załączniku II do określenia statusu pochodzenia produktu końcowego zastoso­ wanie znajduje reguła określająca maksymalną wartość dla wszystkich użytych materiałów niepochodzących, całkowita wartość materiałów niepochodzących użytych na terytorium zainteresowanej Strony, łącznie z całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza Wspólnotą lub Turcją zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie może przekroczyć określonej wartości procentowej. 5. Do celów stosowania postanowień ust. 3 i 4 „całkowita wartość dodana” oznacza wszelkie koszty powstałe poza Wspólnotą lub Turcją, łącznie z wartością użytych tam materiałów. 6. Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do produktów, które nie spełniają warunków określonych w wykazie zawartym w załączniku II lub które można uznać za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, tylko w przypadku gdy ma zastosowanie ogólna tolerancja określona w art. 6 ust. 2. 7. Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do produktów objętych działami 50–63 Zharmonizowanego Sys­ temu. 8. Wszelkich obróbek lub przetwarzania objętych niniejszym artykułem oraz dokonanych poza Wspólnotą lub Turcją dokonuje się w ramach systemu uszlachetniania biernego lub podobnego systemu. Artykuł 13 Transport bezpośredni 1. Preferencyjne traktowanie przewidziane w Umowie dotyczy tylko produktów spełniających wymogi niniejszego protokołu, które są transportowane bezpośrednio między Wspólnotą a Turcją lub przez terytoria innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja. Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem że pozostają pod dozorem organów celnych w kraju tranzytu lub składowania i że nie zostaną one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie. Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytoria inne niż terytorium Wspólnoty lub Turcji. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 1 organom celnym kraju przywozu okazuje się: a) jednolity dokument transportowy obejmujący przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; lub

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.