Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 60

3. Na uzyskanie statusu pochodzenia produktu zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tytułu II nie ma wpływu przeprowadzona poza Wspólnotą lub Turcją obróbka lub przetworzenie materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub z Turcji, a następnie ponownie przywiezionych, pod warunkiem że: a) materiały te zostały całkowicie uzyskane we Wspólnocie lub w Turcji lub zostały poddane obróbce lub przetwa­ rzaniu wychodzącemu poza działania określone w art. 7 przed ich wywozem; oraz b) można wykazać administracji celnej, że: (i) produkty ponownie przywiezione otrzymano poprzez obróbkę lub przetworzenie materiałów wywiezionych; oraz (ii) całkowita wartość dodana uzyskana poza Wspólnotą lub Turcją zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu końcowego, którego status pochodzenia jest okreś­ lany.

L 143/10 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ IV

6.6.2009

świadectwo wystawione przez organy celne kraju tranzytu: (i) (ii) zawierające dokładny opis produktów; wskazujące datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy statków lub innych użytych środków transportu; oraz (iii) poświadczające warunki, na jakich produkty pozo­ stawały w kraju tranzytu; lub

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

c)

w przypadku braku powyższych, jakiekolwiek dokumenty poświadczające. Artykuł 14 Wystawy

1. a) Materiały niepochodzące, użyte do wytworzenia produk­ tów pochodzących ze Wspólnoty, z Turcji lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie lub w Turcji zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

1. Produkty pochodzące wysłane w celu wystawienia w kraju innym niż kraje wymienione w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja i które to produkty po wystawie sprzedaje się w celu przywozu do Wspólnoty lub Turcji, korzystają przy przywozie z postanowień Umowy pod warun­ kiem wykazania zgodnie z wymogami organów celnych, że: a) eksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub z Turcji do kraju, w którym miała miejsce wystawa i tam je wystawił; produkty zostały sprzedane lub w inny sposób zbyte przez eksportera osobie we Wspólnocie lub w Turcji; produkty zostały wysłane w trakcie wystawy lub nie­ zwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę; oraz d) produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie.

b) Produkty z działu 3 oraz pozycji 1604 i 1605 Zharmo­ nizowanego Systemu pochodzące ze Wspólnoty zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c), dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólnocie zwrotowi lub zwolnieniu z żadnego rodzaju należności celnych.

b)

2. Zakaz określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich ustaleń o refundacjach, ulgach lub zwolnieniach z płatności, częściowych lub całkowitych, należności celnych lub opłat o podobnym skutku, stosowanych we Wspólnocie lub w Turcji w odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania lub do produktów objętych ust. 1 lit. b), dla których taka refundacja, ulga lub zwolnienie z płatności są stosowane w sposób bezpośredni lub pośredni, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku, gdy pozostają na użytek krajowy.

c)

3. Eksporter produktów objętych dowodem pochodzenia jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych wszelkich odpowiednich dokumentów potwierdzają­ cych, że nie uzyskał żadnego zwrotu w odniesieniu do materiałów niepochodzących użytych przy wytworzeniu danych produktów i że wszystkie należności celne lub opłaty o po­ dobnym skutku, stosowane w odniesieniu do takich materiałów, zostały uiszczone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.