Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 60

2. Dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V i jest przedstawiany organom celnym kraju przywozu w normalnym trybie. Wskazuje się w nim nazwę i adres wystawy. W razie konieczności może być wymagana dodatkowa dokumentacja dotycząca warunków, na jakich produkty były wystawione. 3. Ustęp 1 stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym.

4. Postanowienia ust. 1–3 stosuje się również do opakowań w rozumieniu art. 8 ust. 2, akcesoriów, części zapasowych i narzędzi w rozumieniu art. 9 oraz produktów w zestawie w rozumieniu art. 10, gdy są one niepochodzące.

5. Postanowienia ust. 1–4 stosuje się wyłącznie do materiałów, wobec których ma zastosowanie Umowa. Ponadto nie stanowią one przeszkody dla stosowania systemu refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych przy wywozie zgodnie z postanowieniami Umowy.

6.6.2009

PL

TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/11

potwierdzających status pochodzenia produktów i spełnienie pozostałych wymogów niniejszego protokołu. 4. Bez uszczerbku dla ust. 5 świadectwo przewozowe EUR.1 jest wystawiane przez organy celne państwa członkowskiego Wspólnoty lub Turcji w następujących przypadkach: — jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Turcji lub z jednego z innych państw wymienionych w art. 3 ust. 1 i 4 ust. 1 z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z krajów, wymie­ nionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące z jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, pod warunkiem że świadectwo EURMED lub deklaracja EUR-MED na fakturze została wydana w kraju pochodzenia.

Artykuł 16 Wymogi ogólne 1. Produkty pochodzące ze Wspólnoty przy przywozie do Turcji oraz produkty pochodzące z Turcji przy przywozie do Wspólnoty korzystają z postanowień Umowy po przedstawieniu jednego z wymienionych poniżej dowodów pochodzenia: a) świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór zamie­ szczony jest w załączniku IIIa;

— b) świadectwa przewozowego EUR-MED, którego wzór zamie­ szczony jest w załączniku IIIb; w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1, deklaracji, zwanej dalej „deklaracją na fakturze” lub „deklaracją EURMED na fakturze”, sporządzonej przez eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystar­ czający do ich identyfikacji; teksty deklaracji na fakturze umieszczono w załącznikach IVa i IVb.

c)

2. Nie naruszając postanowień ust. 1, produkty pochodzące w rozumieniu niniejszego protokołu korzystają, w przypadkach określonych w art. 27, z postanowień Umowy bez konieczności przedkładania któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 dowo­ dów pochodzenia. Artykuł 17 Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED 1. Świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane jest przez organy celne kraju wywozu na pisemny wniosek eksportera lub na wniosek upoważnionego przedstawiciela działającego w imieniu eksportera. 2. W tym celu eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełniają zarówno świadectwo przewozowe EUR.1 lub EURMED, jak i formularz wniosku, których wzory zamieszczone są w załącznikach IIIa i IIIb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.