Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1

Strona 1 z 60
6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2009 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY POMIĘDZY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ WĘGLA I STALI A REPUBLIKĄ TURECKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI OBJĘTYMI TRAKTATEM USTANAWIAJĄCYM EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ WĘGLA I STALI z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy (2009/403/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką z dnia 25 lipca 1996 r. (1) w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (zwaną dalej „Umową”), w szczególności art. 34 protokołu 1 do wspomnianej Umowy oraz deklarację w sprawie zasad pochodzenia stanowiącą załącznik do Umowy,

uwzględniając decyzję 2002/595/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie skutków wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wobec umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS ( 2) oraz decyzję Rady 2002/596/WE z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie skutków wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) wobec umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS ( 3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2002/595/WE oraz decyzja 2002/596/WE przewidują, że z datą 24 lipca 2002 r. WE przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS z krajami trzecimi.

(2)

Protokół 1 do Umowy między EWWiS a Republiką Turecką przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, Turcją, Islandią, Norwegią i Szwajcarią (oraz Liechtensteinem).

(1) Dz.U. L. 227 z 17.9.1996, s. 3. (2) Dz.U. L 194 z 23.7.2002, s. 35. (3) Dz.U. L 194 z 23.7.2002, s. 36.

L 143/2

PL

(3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pocho­ dzących ze Wspólnoty, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji barcelońskiej przyjętej na Konferencji eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r. (1), w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzo­ nego systemu kumulacji. Należy wprowadzić wspólne deklaracje dotyczące Księstwa Andory i Republiki San Marino. W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu protokołu 1 wszystkie omawiane postanowienia,

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Protokół 1 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia. Sporządzono w Ankarze dnia 24 lutego 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.