Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2009-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 3

Strona 1 z 5
9.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Z myślą o szczególnej wadze w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (5), należy nadal wyjątkowo przewidywać, że Rada, stanowiąc więk­ szością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmie niezbędną decyzję dotyczącą kwoty wsparcia wspólnoto­ wego na rozwój obszarów wiejskich w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., rocznego podziału środków i minimalnej kwoty, która ma zostać skoncentrowana w regionach kwalifikujących się na mocy celu konwergencji. W związku z udostępnieniem dodatkowych środków finansowych w postaci wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach europej­ skiego planu naprawy gospodarczej, państwa członkow­ skie powinny wprowadzić odpowiednie zmiany do swoich krajowych planów strategicznych. Ponieważ wszystkie państwa członkowskie zaczną otrzymywać dodatkowe środki, począwszy od 2009 r., należy nałożyć na nie obowiązek skorygowania krajowego planu strate­ gicznego do dnia 15 lipca 2009 r. Z konkluzji Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. wynika, że w zakresie europejskiego planu naprawy gospodarczej Rada Europejska popiera w szczególności rozwój szerokopasmowego Internetu, także na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Zważywszy, że obszary wiejskie są często pozbawione wystarczającego dostępu do Internetu, należy zwiększyć wsparcie na rzecz infrastruktury szerokopasmowej w ramach wsparcia z EFRROW. Biorąc pod uwagę znaczenie tego priorytetu, państwa członkowskie zgodnie ze swoimi potrzebami powinny włączyć związane z nim działania do swoich programów do końca 2009 r. Należy sporządzić wykaz rodzajów działań związanych z infrastrukturą szeroko­ pasmową, który pomoże państwom członkowskim określić odpowiednie działania w kontekście ram praw­ nych dla rozwoju obszarów wiejskich. Ponieważ wszystkie państwa członkowskie będą miały dostęp do dodatkowych środków pochodzących z europejskiego planu naprawy gospodarczej w 2009 i 2010 r., powinny one włączyć rodzaje działań zwią­ zane z nowymi wyzwaniami do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich, już począwszy od 2009 r. Obowiązek złożenia zmienionych programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 15 lipca 2009 r. powinien zatem mieć zastosowanie do wszystkich państw człon­ kowskich.

Rada Europejska obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zatwierdziła europejski plan naprawy gospodar­ czej, który zakłada podjęcie działań priorytetowych mają­ cych na celu przyspieszenie dostosowania gospodarek państw członkowskich do obecnych wyzwań. Europejski plan naprawy gospodarczej wiąże się z nakładami odpo­ wiadającymi łącznie około 1,5 % PKB Unii Europejskiej, czyli kwocie odpowiadającej około 200 mld EUR. Z powyższej kwoty 1 020 mln EUR powinno zostać udostępnione wszystkim państwom członkowskim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w celu rozpowszechnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz wzmożenia działań związanych z priorytetami określonymi w art. 16a ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 144 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 25 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L144 - 24 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny

 • Dz. U. L144 - 21 z 20099.6.2009

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 20 z 20099.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L144 - 17 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do monepantelu (1)

 • Dz. U. L144 - 15 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L144 - 13 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 1 z 20099.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 472/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.