Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 10

Strona 1 z 3
L 145/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

(6)

Istnieją mechanizmy uznające gwarancje z chwilą ich przyznania, w szczególności poprzez tymczasowe wyko­ rzystanie zasobów gotówkowych, jak przewiduje art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (5).

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Fundusz Gwarancyjny powinien zostać utworzony poprzez stopniowe wnoszenie środków. Fundusz w dalszej kolejności będzie uzyskiwał także odsetki od zainwestowanych środków własnych oraz kwot odzyska­ nych od zalegających ze spłatą dłużników w przypadkach, w których uznał on już gwarancje.

(7)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 z dnia 31 października 1994 r. ustanawiające Fundusz Gwaran­ cyjny dla działań zewnętrznych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(8)

Doświadczenie w zakresie funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego wskazuje, że współczynnik w wysokości 9 % pomiędzy środkami Funduszu a gwarantowanymi zobowiązaniami spłaty kapitału, powiększonego o należne, niespłacone odsetki, byłby odpowiedni.

(2)

Wskutek gwarancji obejmujących pożyczki dla krajów trzecich, budżet ogólny Unii Europejskiej jest narażony na zwiększone ryzyko finansowe. W dniach 11 i 12 grudnia 1992 r., Rada Europejska stwierdziła, iż względy rozsądnego zarządzania budżetem oraz dyscypliny finansowej wymagają ustanowienia nowego mechanizmu finansowego, a zatem należy utwo­ rzyć fundusz gwarancyjny w celu pokrycia ryzyka zwią­ zanego z pożyczkami oraz gwarancjami obejmującymi pożyczki przyznane dla krajów trzecich lub dla projektów realizowanych w krajach trzecich. Potrzebę tę można spełnić poprzez ustanowienie Funduszu Gwarancyjnego, który może być wykorzystany do bezpo­ średniej spłaty wierzycieli Wspólnot. Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą­ dzania finansami, przyjętym w dniu 17 maja 2006 r. (4), finansowanie Funduszu Gwarancyjnego stanowi w tym okresie wydatek obowiązkowy budżetu ogólnego Unii Europejskiej na okres od 2007 do 2013 r.

(9)

Wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 9 % od kwoty każdej operacji wydają się być wystarczające dla osiągnięcia kwoty docelowej. Należy dokonać ustaleń dotyczących tego rodzaju wpłat.

(3)

Jeśli Fundusz Gwarancyjny przekroczy kwotę docelową, to nadwyżkę należy zwrócić do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(10)

Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy powierzyć Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (zwanemu dalej „EBI”). Zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego powinno podlegać kontroli Trybunału Obrachunkowego zgodnie z procedurami określonymi przez Trybunał Obrachunkowy, Komisję oraz EBI.

(4)

(11)

(1) Opinia z dnia 18 listopada 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 293 z 12.11.1994, s. 1. (3) Zob. załącznik I. (4) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Wspólnoty udzielały pożyczek i udzielały gwarancji dla krajów przystępujących lub dla projektów realizowanych w tych krajach. Pożyczki te i gwarancje są obecnie objęte Funduszem Gwarancyjnym i będą nadal wymagalne lub będą obowiązywały po terminie przystąpienia. Od tego dnia przestaną stanowić zewnętrzne działania Wspólnot i powinny w związku z tym być pokryte bezpośrednio z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, a nie z Funduszu Gwarancyjnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 45 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dz. U. L145 - 43 z 200910.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 36 z 200910.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 25 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.