Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 25 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 25 - Strona 3

Strona 3 z 6

Jednakże dla środka, o którym mowa w art. 36 lit. a) ppkt (iv) rozporządze­ nia (WE) nr 1698/2005, wymieniony wymóg mini­ malny należy spełnić na poziomie środka. Wnioskodawców, którzy po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych zostali uznani za niekwalifikujących się do wsparcia, nie wlicza się do ogólnej liczby benefi­ cjentów, o których mowa w akapicie pierwszym.”; b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Próbę kontrolną, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, wybiera się zgodnie z kryteriami określonymi w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.”;

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1975/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 796/2004 Nie naruszając przepisów szczegółowych niniejszego rozporządzenia, art. 5, 22, 23, 23a ust. 1, art. 68, 69,

(1) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, s. 1.

10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/27

5) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: a) ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Podstawę obliczania pomocy w odniesieniu do środków związanych z obszarem określa się zgodnie z art. 50 ust. 1, 3 i 7 rozporządzenia (WE) nr 796/2004. Do celów stosowania niniejszego artykułu, obszary zadeklarowane przez beneficjenta, które otrzymują tę samą stawkę pomocy w ramach określonego środka obszarowego, uznaje się za tworzące jedną grupę upraw. Jednakże w przypadku stosowania degresywnych kwot pomocy, uwzględnia się średnią tych wartości w stosunku do odpowiednich obszarów zadeklarowa­ nych. Jeżeli dla obszaru kwalifikowalnego do otrzymania wsparcia ustanowiono maksymalny limit lub pułap, liczbę hektarów wykazanych we wniosku pomocowym należy obniżyć do poziomu ustalonego limitu lub pułapu. 2. Jeżeli obszar zadeklarowany do płatności w ramach danej grupy upraw przewyższa obszar stwier­ dzony zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, pomoc oblicza się w oparciu o stwierdzony obszar pomniejszony o dwukrotną różnicę, jeżeli stwierdzona różnica wynosi więcej niż 3 % lub dwa hektary, ale nie więcej niż 20 % stwierdzonego obszaru. Jeśli różnica ta przekracza 20 % stwierdzonego obszaru, dla danej grupy upraw nie zostanie przyznana żadna pomoc. Jeżeli różnica wynosi więcej niż 50 %, beneficjenta wyklucza się po raz kolejny z otrzymania pomocy do wysokości różnicy między zadeklarowanym obszarem i obszarem stwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.”; b) skreśla się ust. 3; c) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 i ust. 3 akapit pierwszy, w odniesieniu do beneficjentów w państwach członkowskich korzystających z systemu jednolitej płat­ ności obszarowej zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (*), oraz jeżeli różnica pomiędzy obszarem zadeklarowanym a obszarem stwierdzonym wynosi ponad 3 %, ale nie więcej niż 30 % obszaru stwierdzonego, kwota przyznawanej pomocy zostaje obniżona, w odniesieniu do wniosków pomocowych za rok kalendarzowy 2009, o dwukrotność stwierdzonej różnicy.

Jeżeli ta różnica przekracza 30 % stwierdzonego obszaru, za rok kalendarzowy 2009 nie przyznaje się żadnej pomocy. ___________ (*) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.”;

d) ustępy 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5. Jeżeli różnica między zadeklarowanym obszarem a obszarem stwierdzonym zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2006 wynika z nieprawidłowości popełnionych umyślnie, wówczas beneficjenta wyklucza się z pomocy, do której byłby on uprawniony na mocy tego artykułu na dany rok kalendarzowy, w stosunku do danego środka związa­ nego z obszarem, jeżeli różnica ta wynosi więcej niż 0,5 % obszaru stwierdzonego lub więcej niż jeden hektar.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 25 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 45 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dz. U. L145 - 43 z 200910.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 36 z 200910.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 10 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.