Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 25

Strona 1 z 6
10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 51 ust. 4, art. 74 ust. 4 i art. 91, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla jasności, stosując reguły kontroli dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w zakresie określonych środków w ramach osi 2 i 4, zgodnie z częścią II, tytuł I rozporządzenia (WE) nr 1975/2006, należy odnieść się do definicji działek rolnych i dotyczących ich zasad zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004.

(6)

Po wprowadzeniu zmian do rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustana­ wiającego szczegółowe zasady wdrażania zasady współ­ zależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniach Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 73/2009, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (2), należy uaktualnić odniesienia do tego rozporządzenia zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1975/2006 (3). Ponadto rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające okre­ ślone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozpo­ rządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (4) stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 tak, aby uwzględniało odniesienia do rozpo­ rządzenia (WE) nr 73/2009. Doświadczenie pokazuje, iż w rozporządzeniu (WE) nr 1975/2006 istnieją luki i nieaktualne przepisy, które należy naprawić lub skreślić w celu zapewnienia prawid­ łowego zrozumienia i spójności tekstu. Określone przepisy rozporządzenia (WE) nr 796/2004, takie jak przepisy dopuszczające zapowiadanie kontroli na miejscu zawarte w art. 23a, przepisy określające wyjątki od stosowania redukcji i wykluczeń ustanowione w art. 68 oraz przepisy przewidziane w art. 71 ust. 2, należy ustanowić jako przepisy o ogólnym stosowaniu dla celów rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 277 z 21.10.2005, s. 1. 141 z 30.4.2004, s. 18. 368 z 23.12.2006, s. 74. 30 z 31.1.2009, s. 16.

W odniesieniu do kontroli na miejscu dotyczących środka, o którym mowa w art. 36 lit. a) ppkt (iv) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1698/2005, należy wyjaśnić, iż wymóg minimalny wynoszący 5 % należy osiągnąć na poziomie środka.

(7)

Doświadczenie pokazuje, iż konieczne jest wyjaśnienie pewnych przepisów, w szczególności dotyczących redukcji w przypadku zawyżenia powierzchni obszaru lub ilości zwierząt w ramach środków związanych z obszarem i zwierzętami, oraz akumulacji redukcji.

(8) (2)

Dla jasności pewne odniesienia do roku Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­ skich (EFRROW) należy zastąpić odniesieniami do roku kalendarzowego.

(9)

(3)

Należy zmienić brzmienie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 dotyczących wyboru próby kontrolnej w ramach sprawdzenia przestrzegania zasady współzależności, tak aby uwzględnić zmieniony art. 45 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz dodać nowy mechanizm w celu zwiększenia skuteczności systemu kontroli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 45 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dz. U. L145 - 43 z 200910.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 36 z 200910.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 10 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.