Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 36 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 36 - Strona 3

Strona 3 z 5

2. Osoby fizyczne potwierdzają swoje miejsce stałego zamieszkania odpowiednim dokumentem, takim jak dowód tożsamości lub inny urzędowy dokument.

L 145/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

3. W przypadkach, gdy właściwe organy państwa członkow­ skiego przeznaczenia mają wątpliwości, co do ważności potwierdzenia miejsca stałego zamieszkania dokonanego zgodnie z ust. 2 lub dla celów pewnych szczególnych kontroli mogą one zwrócić się o przedstawienie wszelkich dodatkowych informacji lub dodatkowych dowodów.

a) dana osoba jest właścicielem drugorzędnego miejsca zamieszkania lub wynajmuje je na okres co najmniej 12 miesięcy;

b) majątek przywożony jest na potrzeby wyposażenia drugo­ rzędnego miejsca zamieszkania.

ROZDZIAŁ II WPROWADZENIE MAJĄTKU OSOBISTEGO W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Artykuł 7 1. Zwolnienie przewidziane w art. 1 przyznaje się na warun­ kach określonych w art. 2–5, dla majątku osobistego sprowa­ dzanego przez osobę fizyczną w razie przeniesienia jej miejsca stałego zamieszkania.

2. Zwolnienie przysługuje również, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 1, w przypadku sprowadzania majątku z opuszczanego drugorzędnego miejsca zamieszkania do miejsca stałego zamieszkania lub do innego drugorzędnego miejsca zamieszkania, pod warunkiem że majątek, o którym mowa, był faktycznie w posiadaniu danej osoby i że osoba ta korzystała z niego przed ustanowieniem drugiego miejsca zamieszkania.

Udzielenie zwolnienia jest uzależnione, bez uszczerbku dla ewentualnej wspólnotowej procedury tranzytowej, od sporzą­ dzenia na papierze spisu przedmiotów wraz z, o ile wymaga tego dane państwo, oświadczeniem, którego wzór i treść są określane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 248a ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paździer­ nika 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1). Nie można żądać żadnego określenia wartości w spisie przed­ miotów.

Ostatni składnik majątku należy sprowadzić nie później niż 12 miesięcy po opuszczeniu drugorzędnego miejsca zamieszkania.

ROZDZIAŁ IV SPROWADZENIE MAJĄTKU PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA

Artykuł 9 2. Ostatni składnik majątku należy sprowadzić nie później niż 12 miesięcy po przeniesieniu miejsca stałego zamieszkania. Gdy, zgodnie z art. 3, majątek jest sprowadzany w wielu etapach w ciągu wymienionego okresu, jedynie przy pierwszym sprowadzeniu państwa członkowskie mogą wymagać przedsta­ wienia pełnego spisu, do którego odniesienie, w przypadku następnych przeprowadzek, może być również dokonywane przez inne urzędy celne. Taki spis może być uzupełniony za zgodą właściwych organów państwa członkowskiego przezna­ czenia. 1. Bez uszczerbku dla art. 2–5, każda osoba może, z tytułu zawarcia związku małżeńskiego, uzyskać zwolnienie z podatków określonych w art. 1 ust. 1, gdy sprowadza do państwa członkowskiego, do którego zamierza przenieść swoje miejsce stałego zamieszkania, majątek osobisty, który nabyła lub z którego korzysta, pod warunkiem że:

a) takie sprowadzenie ma miejsce w ciągu dwóch miesięcy przed przewidywaną datą ślubu i do czterech miesięcy po dacie ślubu;

ROZDZIAŁ III SPROWADZENIE MAJĄTKU OSOBISTEGO W ZWIĄZKU Z WYPOSAŻANIEM LUB OPUSZCZANIEM DRUGORZĘDNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

b) dana osoba udowodni zawarcie małżeństwa lub zakończenie niezbędnych formalności przedmałżeńskich.

Artykuł 8 1. Zwolnienie przewidziane w art. 1 przyznaje się, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 2–5, dla majątku osobistego sprowadzanego przez osobę fizyczną do celów wyposażenia drugorzędnego miejsca zamieszkania. 2. Zwolnienie jest udzielane również w odniesieniu do prezentów dawanych zwyczajowo z okazji ślubu, które są otrzymywane przez osobę spełniającą warunki określone w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 36 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 45 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dz. U. L145 - 43 z 200910.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 25 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 10 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.