Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 36

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 36

Strona 1 z 5
L 145/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

związku z tym stosowanie takich zwolnień powinno być odpowiednio ograniczone i uwarunkowane.

uwzględniając Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Ze względu na harmonizację w dziedzinach podatków akcyzowych i od wartości dodanej przepisy dotyczące zwolnień podatkowych i ulg celnych stały się zbędne w tych obszarach.

(6)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

Niniejsza dyrektywa powinna pozostać bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw wskazanych w załączniku I część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (1)

Dyrektywa Rady 83/183/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przy­ wozu na stałe z państw członkowskich majątku prywat­ nego osób fizycznych (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem ujednolicić. Dla spopularyzowania wśród obywateli państw człon­ kowskich działań Wspólnoty należy utrzymać środki korzystne dla osób fizycznych, zapewniające we Wspól­ nocie warunki rynku wewnętrznego. Bariery podatkowe przy sprowadzaniu przez osoby fizyczne majątku osobistego z jednego państwa człon­ kowskiego do drugiego są, w szczególności, szczególnym utrudnieniem dla swobodnego przepływu osób w obrębie Wspólnoty. Stąd też owe bariery powinny być usunięte, w najszerszym możliwym zakresie, przez wprowadzenie zwolnień podatkowych. Takie zwolnienia podatkowe mogą przysługiwać wyłącznie w stosunku do sprowadzania dóbr niemają­ cych charakteru handlowego lub spekulacyjnego. W

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Zakres stosowania 1. Państwa członkowskie, na warunkach i w przypadkach określonych poniżej, zwalniają majątek osobisty sprowadzany na stałe z innego państwa członkowskiego przez osoby fizyczne, z podatków konsumpcyjnych, które zwykle są nakła­ dane w takich sytuacjach.

(2)

(3)

2.

Przepisami niniejszej dyrektywy nie są objęte:

a) podatek od wartości dodanej;

(4)

b) podatki akcyzowe;

(1) Opinia z dnia 16 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 17 września 2008 r. (Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 148). (3) Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 64. (4) Zob. załącznik I część A.

c) opłaty i podatki szczególne lub okresowe związane z korzystaniem na terenie danego kraju z majątku, o którym mowa w ust. 1, takie jak na przykład opłaty związane z rejestracją samochodu, podatki drogowe i abonament telewizyjny.

10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/37

Artykuł 2 Warunki dotyczące majątku 1. Dla celów niniejszej dyrektywy, „majątek osobisty” oznacza majątek na użytek osobisty danych osób bądź ich rodziny. Taki majątek nie może być wykorzystywany, z uwagi na swój charakter lub wielkość, do celów handlowych lub do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 oraz art. 10–13 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1). Jednakże narzędzia i przyrządy wykorzystywane przy wykonywaniu zawodu przez dane osoby stanowią także majątek osobisty.

W przypadku innych przedmiotów, żądają one przedstawienia takiego dowodu tylko wtedy, gdy zachodzi poważne podej­ rzenie oszustwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 45 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dz. U. L145 - 43 z 200910.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 25 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 10 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.