Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 43

10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/43

DECYZJA RADY z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki (2009/436/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(5)

1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (5) oraz poprawiają nieaktualne odnie­ sienie. Aby proces wprowadzania nowych, uproszczonych procedur podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki przebiegł bez zakłóceń, należy przewidzieć możliwość przyjęcia prze­ pisów przejściowych zgodnie z procedurą określoną w decyzji 1999/468/WE. Ze względu na pewność i ciągłość prawną niniejsza decyzja powinna być stosowana od dnia 3 września 2008 r., tj. od daty wejścia w życie dyrektywy 2008/73/WE. Należy zatem 2008/73/WE, odpowiednio poprawić dyrektywę

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Dyrektywą 2008/73/WE (2) wprowadzono zmiany w 23 aktach Rady, ustanawiając między innymi uproszczone procedury podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki. Dyrektywa 2008/73/WE weszła w życie dnia 3 września 2008 r. Państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2010 r. Dyrektywa ta nie stanowi jednak, że państwa członkowskie mają stosować takie przepisy, począwszy od tej daty. Ze względu na pewność prawną niezbędne jest popra­ wienie dyrektywy 2008/73/WE, tak aby zmiany wprowa­ dzone tą dyrektywą w różnych aktach Rady w celu usta­ nowienia uproszczonych procedur stosowane były jedno­ licie przez wszystkie państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 2010 r. Należy zatem odpowiednio poprawić dyrektywę 2008/73/WE, tak aby stosowana była od tej samej daty. Dyrektywę tę należy również odpowiednio poprawić, aby zobowiązywała państwa członkowskie do stosowania tych przepisów, począwszy od tej daty. Niektóre spośród innych zmian wprowadzonych dyrek­ tywą 2008/73/WE w dyrektywach 64/432/EWG (3) i 90/426/EWG (4) nie dotyczą jednakże uproszczonych procedur i dlatego nie wymagają odroczenia terminu stosowania przez państwa członkowskie przypadającego na 1 stycznia 2010 r. Zmiany te dotyczą, odpowiednio, przyjęcia szczególnych środków dotyczących zdrowia zwierząt zgodnie z procedurą określoną w decyzji Rady

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2008/73/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 20 skreśla się ust. 2; 2) dodaje się artykuły w brzmieniu: „Artykuł 23a Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 23b ust. 2. Artykuł 23b Procedura komitetowa 1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt powołany na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 (*). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(3)

(4)

(1) Opinia z dnia 2 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40. (3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (4) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 42.

L 145/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. ___________ (*) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).”;

„Artykuł 25 Wejście w życie i stosowanie Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 1 ust. 1 i 5 oraz art. 7, 23a i 23b.”. Artykuł 2

3) art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2010 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych prze­ pisów. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2010 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkow­ skie.”; 4) art. 25 otrzymuje brzmienie:

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 września 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2009 r. W imieniu Rady

M. KALOUSEK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 45 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 36 z 200910.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 25 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 10 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.