Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 45

10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/45

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/437/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 2 akapit czwarty i art. 24 ust. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W decyzji Komisji 2007/268/WE (3) ustanowiono wytyczne w sprawie funkcjonowania programów nadzoru nad grypą ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich. Wytyczne te przewidują m.in. przekazywanie wyników badań laboratoryjnych do wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy. Od czasu przyjęcia decyzji 2007/268/WE Komisja wpro­ wadziła system on-line służący do zgłaszania wyników badań laboratoryjnych uzyskanych w ramach nadzoru nad drobiem i dzikim ptactwem. Ów system on-line powinien być używany dla celów wykonywania obowiązków sprawozdawczych przewidzianych w decyzji 2007/268/WE. Ponadto w decyzji 2007/268/WE przewiduje się, że wszystkie pozytywne wyniki serologiczne są potwier­ dzane przez laboratoria krajowe ds. ptasiej grypy metodą zahamowania hemaglutynacji z użyciem wyznaczonych szczepów dostarczonych przez wspólnotowe laborato­

rium referencyjne ds. ptasiej grypy. Należy zastąpić szczepy używane do potwierdzania grypy ptaków podtypu H5 innymi szczepami, pozwalającymi na osiąg­ nięcie tych samych parametrów diagnostycznych w sposób szybszy i bardziej efektywny kosztowo.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/268/WE. Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2007/268/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w części A sekcja A.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Właściwe władze dopilnowują, by dodatnie i ujemne wyniki serologicznych i wirusologicznych badań laboratoryjnych uzyskane w ramach nadzoru były zgłaszane Komisji za pośrednictwem należącego do Komisji systemu on-line. Wyniki te należy zgłaszać co trzy miesiące oraz wprowadzać je do systemu on-line w ciągu czterech tygodni od końca okresu trzech miesięcy.”; b) w części B pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. WLR dostarcza szczegółowe protokoły, które należy załączyć do próbek i materiału diagnostycznego prze­ syłanego do WLR. Należy zapewnić należyty prze­ pływ informacji między WRL i KL. WLR udziela wsparcia technicznego i przechowuje zwiększone zapasy odczynników diagnostycznych.”;

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. (2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16. (3) Dz.U. L 115 z 3.5.2007, s. 3.

L 145/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

c) w części D pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wszystkie dodatnie wyniki serologiczne są potwier­ dzane przez KL metodą zahamowania hemaglutynacji z użyciem wyznaczonych szczepów dostarczonych przez WRL: a) dla podtypu H5: (i) wstępne badanie z użyciem szczepu teal/En­ gland/7894/06 (H5N3); (ii) badanie wszystkich dodatnich próbek za pomocą chicken/Scotland/59(H5N1) celem wyeliminowania przeciwciał reagujących krzy­ żowo z N3; b) dla podtypu H7: (i) wstępne badanie z użyciem Turkey/England/647/77 (H7N7); szczepu

celem wyeliminowania przeciwciał reagujących krzyżowo z N7.”; 2) w załączniku II część A sekcja A2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Właściwe władze dopilnowują, by wszystkie dodatnie i ujemne wyniki serologicznych i wirusologicznych badań laboratoryjnych uzyskane w ramach nadzoru były zgłaszane Komisji za pośrednictwem należącego do Komisji systemu on-line. Wyniki te należy zgłaszać co trzy miesiące oraz wprowadzać je do systemu on-line w ciągu czterech tygodni od końca okresu trzech miesięcy.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(ii) badanie wszystkich dodatnich próbek za pomocą African Starling/983/79 (H7N1)

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 145 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 49 z 200910.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dz. U. L145 - 47 z 200910.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dz. U. L145 - 43 z 200910.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dz. U. L145 - 42 z 200910.6.2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L145 - 36 z 200910.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 34 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L145 - 31 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dz. U. L145 - 25 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L145 - 23 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L145 - 17 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L145 - 15 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 10 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L145 - 1 z 200910.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.