Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 1

Strona 1 z 3
10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

 

DECYZJA RADY z dnia 27  listopada  2008  r. dotycząca zawarcia Konwencji o  jurysdykcji  i  uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych  i  handlowych (2009/430/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) w związku z art. 300 ust. 2 aka­ pit pierwszy i z art. 300 ust. 3 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

(3)

W latach  1998–1999 prowadzono negocjacje w  sprawie rewizji konwencji brukselskiej i konwencji z Lugano w ra­ mach doraźnej grupy roboczej, której skład rozszerzono o  przedstawicieli Islandii, Norwegii  i  Szwajcarii. Negocja­ cje te doprowadziły do przyjęcia projektu konwencji przygotowanego przez grupę roboczą, który został za­ twierdzony przez Radę na jej posiedzeniu w  dniach 27–28 maja 1999 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16  września  1988  r. państwa członkowskie Wspólnot Europejskich oraz Republika Islandii, Królestwo Norwegii  i  Konfederacja Szwajcarska podpisały umowę międzynarodową dotyczącą jurysdykcji  i  wykonywania orzeczeń sądowych w  sprawach cywilnych  i  handlo­ wych (2) („konwencję z  Lugano”), tym samym rozszerza­ jąc na terytorium Islandii, Norwegii  i  Szwajcarii zakres zastosowania konwencji z dnia 27 września 1968 r. doty­ czącej tego samego przedmiotu (3) („konwencji brukselskiej”).

Późniejsze negocjacje w ramach Rady w oparciu o ten tekst doprowadziły do przyjęcia rozporządzenia Rady  (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdyk­ cji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (4), które unowocześ­ niło postanowienia konwencji brukselskiej oraz przyspie­ szyło  i  usprawniło funkcjonowanie systemu uznawania i wykonywania orzeczeń.

(4)

(1)  Zgoda z  dnia 18  listopada  2008  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra­ wach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 319 z 25.11.1988, s. 9). (3)  Konwencja brukselska o  jurysdykcji  i  wykonywaniu orzeczeń sądo­ wych w  sprawach cywilnych  i  handlowych (Dz.U.  L  299 z  31.12.1972, s.  32). (Wersja skonsolidowana:  Dz.U.  C  27 z 26.1.1998, s. 1).

Ze względu na zbieżny charakter ustanowionych w  kon­ wencji brukselskiej i konwencji z Lugano systemów jurys­ dykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, postanowienia kon­ wencji z  Lugano powinno się dostosować do przepisów rozporządzenia (WE) nr 44/2001, aby osiągnąć tę samą in­ tensywność obiegu orzeczeń pomiędzy państwami człon­ kowskimi UE a zainteresowanymi państwami EFTA.

(4)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

L 147/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10)

10.6.2009

Zgodnie z postanowieniami Protokołu w sprawie stanowi­ ska Danii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Eu­ ropejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w stosowaniu środków przyjętych na podstawie tytułu IV Traktatu ustanawiające­ go Wspólnotę Europejską. Aby postanowienia konwencji z  Lugano mogły znaleźć zastosowanie wobec Danii, po­ winna ona przystąpić w charakterze Umawiającej się Stro­ ny do nowej konwencji, która ma ten sam zakres przedmiotowy. Decyzją z dnia 27 września 2002 r. Rada upoważniła Ko­ misję do podjęcia negocjacji mających na celu przyjęcie nowej konwencji z Lugano o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w  sprawach cywilnych i handlowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L147 - 44 z 200910.6.2009

    Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r.(  Dz.U. L 339 z 21.12.2007)

  • Dz. U. L147 - 5 z 200910.6.2009

    Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.