Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 5

Tytuł:

Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 5

Strona 1 z 25
10.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/5

KONWENCJA o  jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w  sprawach cywilnych i  handlowych

PREAMBUŁA WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI, PRAGNĄC wzmocnienia na swoim terytorium ochrony prawnej osób tam zamieszkałych, ZWAŻYWSZY, że w tym celu konieczne jest określenie międzynarodowej jurysdykcji sądów, ułatwienie uznawania orze­ czeń i wprowadzenie sprawnego postępowania zapewniającego wykonywanie orzeczeń, dokumentów urzędowych i ugód sądowych, ŚWIADOME więzi istniejących między nimi, potwierdzonych w dziedzinie gospodarczej przez umowy o wolnym handlu zawarte między Wspólnotą Europejską a  niektórymi państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, UWZGLĘDNIAJĄC: — Konwencję brukselską z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cy­ wilnych i handlowych, wraz ze zmianami wynikającymi z konwencji o przystąpieniach, związanych ze stopniowym rozszerzaniem Unii Europejskiej, Konwencję z Lugano z dnia 16 września 1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywil­ nych i handlowych, która rozszerza zakres stosowania postanowień konwencji brukselskiej z 1968 r. na niektóre pań­ stwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądo­ wych oraz ich wykonywania w  sprawach cywilnych i  handlowych, które zastąpiło wyżej wymienioną konwencję brukselską, Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a  Królestwem Danii w  sprawie właściwości sądów oraz uznawania i  wy­ konywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Brukseli w dniu 19 października 2005 r.,

PRZEKONANE, że wskutek rozszerzenia zakresu obowiązywania zasad ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 na Umawiające się Strony niniejszej konwencji umocni współpracę prawną i gospodarczą, PRAGNĄC zapewnić jak najbardziej jednolitą wykładnię niniejszej konwencji, POSTANOWIŁY w tym duchu zawrzeć niniejszą konwencję oraz UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ  I ZAKRES

Artykuł  1 1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie dotyczy ona w szczególności spraw podatkowych, celnych ani administracyjnych. 2. a) Konwencji nie stosuje się do: stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, jak również ustawowego przed­ stawicielstwa osób fizycznych, stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa, prawa spadkowego włącznie z testamentami;

L 147/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

b) c) d)

upadłości, układów i innych podobnych postępowań; ubezpieczeń społecznych; sądownictwa polubownego.

3. W niniejszej konwencji pojęcie „państwo związane niniejszą konwencją” oznacza każde państwo będą­ ce Umawiającą się Stroną niniejszej konwencji lub państwem członkowskim Wspólnoty Europejskiej. Pojęcie to może również oznaczać Wspólnotę Europejską.

ROZDZIAŁ  II JURYSDYKCJA SEKCJA  1 Przepisy ogólne

Artykuł  2 1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej konwencji osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium pań­ stwa związanego niniejszą konwencją mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa. 2. Do osób, które nie są obywatelami państwa związanego niniejszą konwencją, w  którym mają miejsce zamieszkania, stosuje się przepisy jurysdykcyjne właściwe dla obywateli tego państwa. Artykuł  3 1. Osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa związanego niniejszą konwencją mogą być pozywane przed sądy innego państwa związanego niniejszą konwencją tylko zgodnie z przepisami sekcji 2–7 niniejszego rozdziału.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L147 - 44 z 200910.6.2009

    Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r.(  Dz.U. L 339 z 21.12.2007)

  • Dz. U. L147 - 1 z 200910.6.2009

    Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.