Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 65

Strona 1 z 4
12.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/65

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746) (2009/449/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (1), a zwłaszcza jej art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dotyczących ogólnoeuropejskich systemów dostarczają­ cych satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (2008/C 201/03) Komisja uzgodniła, że cztery wnioski, złożone odpowiednio przez ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited oraz TerreStar Europe Limited, mogą zostać dopuszczone. O decyzji tej powiadomiono następnie wnioskodawców, a wykaz dopuszczonych wnioskodawców opublikowano na stronie internetowej Komisji (4).

(6)

Aby ułatwić rozwój konkurencyjnego rynku wewnętrz­ nego satelitarnych usług komunikacji ruchomej (ang. mobile satellite services, MSS) na terenie całej Wspólnoty oraz aby stopniowo zapewnić pokrycie we wszystkich państwach członkowskich, na mocy decyzji nr 626/2008/WE utworzono wspólnotową procedurę wspólnej selekcji operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej wykorzystujących pasmo częstot­ liwości 2 GHz zgodnie z decyzją Komisji 2007/98/WE (2), na które składa się widmo radiowe od 1 980 do 2 010 MHz dla komunikacji Ziemia–kosmos i od 2 170 do 2 200 MHz dla komunikacji kosmos–Ziemia. W dniu 7 sierpnia 2008 r. Komisja opublikowała zapro­ szenie do składania wniosków dotyczących ogólnoeuro­ pejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (2008/C 201/03) (3). Osta­ teczny termin składnia wniosków upływał w dniu 7 października 2008 r. Przed upływem terminu wpłynęły wnioski od ICO Satel­ lite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited oraz TerreStar Europe Limited. W dniu 24 października 2008 r. do ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited oraz TerreStar Europe Limited wysłano prośby o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących spełnienia wymogów w zakresie dopuszczalności. Wszyscy trzej wnioskodawcy odpowie­ dzieli w terminie do dnia 7 listopada 2008 r. Na mocy decyzji C(2008) 8123 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie dopuszczalności wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków

Zgodnie z załącznikiem do decyzji nr 626/2008/WE nie później niż 80 dni roboczych po złożeniu wniosku (do dnia 6 lutego 2009 r.) ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited oraz TerreStar Europe Limited dostar­ czyły oprócz wniosków informacje dotyczące zakoń­ czenia krytycznego przeglądu projektu. Ponadto TerreStar Europe Limited oraz ICO Satellite Limited przesłały dodatkową korespondencję uzupełnia­ jącą techniczną i operacyjną zawartość wniosku po upływie terminu składania wniosków i terminu dostar­ czenia informacji dotyczących zakończenia krytycznego przeglądu projektu, a zatem uwzględnienie tej korespon­ dencji nie było możliwe. W pierwszej fazie selekcji, w ciągu 40 dni roboczych od opublikowania listy dopuszczonych wnioskodawców, Komisja ocenia, czy wnioskodawcy wykazali wymagany poziom technicznego i komercyjnego rozwoju swoich systemów satelitarnej łączności ruchomej. Taka ocena oparta jest na zadowalającym zakończeniu etapów od pierwszego do piątego, o których mowa w załączniku do decyzji nr 626/2008/WE. W pierwszej fazie selekcji pod uwagę brana jest wiarygodność wnioskodawców i wykonalność proponowanych systemów satelitarnej komunikacji ruchomej. Aby ułatwić przeprowadzenie porównawczej procedury selekcji, a zwłaszcza aby pomóc Komisji w przygotowaniu decyzji związanych z procedurą selekcji, w ramach Komitetu ds. Łączności ustanowiono grupę roboczą odpowiedzialną za porównawczą proce­ durę selekcji ogólnoeuropejskich systemów dostarczają­ cych satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.