Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 73

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 73

12.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/73

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427) (2009/451/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 11a, uwzględniając pismo Zjednoczonego Królestwa do Rady i Komisji z dnia 15 stycznia 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 stosuje się wobec Zjednoczo­ nego Królestwa zgodnie z art. 2. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 4/2009 wchodzi w Zjednoczonym Królestwie dnia 1 lipca 2009 r. w życie

W dniu 18 grudnia 2008 r. Rada przyjęła rozporządze­ nie (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właś­ ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współ­ pracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (1). Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Zjednoczone Królestwo nie uczestni­ czyło w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 4/2009. Zgodnie z art. 4 wspomnianego protokołu, pismem z dnia 15 stycznia 2009 r., otrzymanym przez Komisję w dniu 17 stycznia 2009 r., Zjednoczone Królestwo poinformowało Radę i Komisję o zamiarze przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 4/2009. W dniu 21 kwietnia 2009 r. Komisja przekazała Radzie pozytywną opinię dotyczącą zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia (WE) nr 4/2009,

Artykuł 2 ust. 2, art. 47 ust. 3 oraz art. 71, 72 i 73 tego rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 18 września 2010 r. Pozostałe przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 18 czerwca 2011 r., pod warunkiem że protokół haski o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z 2007 r. będzie tego dnia stosowany we Wspólnocie. W innym przypadku rozporządzenie ma zastosowanie od daty rozpoczęcia stoso­ wania protokołu we Wspólnocie. Artykuł 3

(2)

(3)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

(4)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 74 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.