Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 74

Strona 1 z 2
L 149/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (2009/452/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie

(1) (6)

wspólnego rozwiązania. Z uwagą wysłuchano jednak wyjaśnień przedstawicieli USA w sprawie zawartych w skardze zarzutów dotyczących uznania domniemanego subsydium za wymagające stosowania środków wyrów­ nawczych.

(5)

Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżącego, jedynego znanego eksportera/producenta w USA, zainteresowa­ nych importerów i użytkowników, jak również przedsta­ wicieli USA, o wszczęciu postępowania. Zaintereso­ wanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich zaintere­ sowanych stron i otrzymała odpowiedzi na zawarte w nich pytania od przedstawicieli USA, od jedynego producenta eksportującego w USA („współpracujący producent eksportujący”), od skarżącego i od trzech użyt­ kowników wspólnotowych. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uznane za niezbędne do celów określenia subsy­ diowania, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne odbyły się w siedzibie następują­ cego przedstawiciela USA: — New York Power Authority (NYPA), White Plains, Nowy Jork.

W dniu 23 lipca 2008 r. Komisja w drodze zawiado­ mienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępo­ wania”) wszczęła postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Wspólnoty sodu luzem pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”), zwykle zgła­ szanego w ramach kodu CN ex 2805 11 00 („produkt objęty postępowaniem”). Postępowanie wszczęto na podstawie skargi złożonej w dniu 10 czerwca 2008 r. przez jedynego producenta wspólnotowego Métaux Spéciaux (MSSA SAS) („skarżący”). W dniu 23 lipca 2008 r. Komisja wszczęła dochodzenie antydumpingowe w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z USA (3). To docho­ dzenie zostało zakończone na mocy decyzji Komisji 2009/453/WE (4). 1.2. Zainteresowane strony i wizyty weryfikacyjne

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

Wizyty weryfikacyjne odbyły się również na terenie następujących przedsiębiorstw: Producent wspólnotowy: — Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francja. Producent eksportujący w USA: — DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, Nowy Jork i E. I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware. Użytkownicy wspólnotowi: — Rohm and Haas Europe Sąrl, Morges, Szwajcaria, — Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Niemcy.

(4)

Przed wszczęciem postępowania i zgodnie z art. 10 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 Komisja powia­ domiła przedstawicieli USA o otrzymaniu odpowiednio udokumentowanej skargi zawierającej zarzut, iż subsy­ diowany przywóz sodu luzem pochodzącego z USA powoduje istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego. Przedstawiciele USA zostali zaproszeni do konsultacji mających na celu wyjaśnienie sytuacji w odniesieniu do treści skargi oraz w celu osiągnięcia wspólnie uzgodnio­ nego rozwiązania. Przedstawiciele USA przyjęli propo­ zycję konsultacji, które odbyły się w dniu 11 lipca 2008 r. W trakcie konsultacji nie zdołano wypracować

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 149 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 80 z 200912.6.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L149 - 78 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dz. U. L149 - 76 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L149 - 73 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dz. U. L149 - 69 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dz. U. L149 - 65 z 200912.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dz. U. L149 - 64 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dz. U. L149 - 62 z 200912.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L149 - 60 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L149 - 22 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dz. U. L149 - 6 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L149 - 4 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L149 - 1 z 200912.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.