Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2008/2009 oraz okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 23

Strona 1 z 2
16.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 505/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2008/2009 oraz okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nionych ilości w okresów dostaw.

(5)

trakcie

dwóch

przedmiotowych

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 153 ust. 4 w związku z art. 4,

Po konsultacji z zainteresowanymi krajami AKP nastąpi ponowny przydział niedostarczonej ilości w celu jej dostarczenia w trakcie okresu dostaw 2008/2009. Zobowiązania dostawy na okres dostaw 2008/2009 i okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r. należy dostosować zgodnie z art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. c) i art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 950/2006, a rozporządzenia (WE) nr 403/2008 i (WE) nr 1088/2008 należy uchylić. Artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 przewiduje, że ust. 1 tego artykułu nie stosuje się do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z art. 7 ust. 1 lub 2 protokołu AKP. Ilość ponownie przydzielona zgodnie z tym rozporządzeniem powinna być zatem przywieziona przed dniem 30 czerwca 2009 r. Jednak ponowny przydział obejmuje także przeniesienie ilości z okresu dostaw rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2009 r. Dlatego też elastyczność art. 14 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 950/2006 powinna mieć również zasto­ sowanie do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zgodnie z art. 153 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji są wydawane jedynie rafineriom przemysłowym, pod warunkiem że ilości, których dotyczy pozwolenie, nie przekraczają ilości, które można przywieźć w ramach tradycyjnego zapotrzebowania, o którym mowa w art. 153 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Jednakże zgodnie z art. 155 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Komisja może przyjąć środki stanowiące odstępstwo od art. 153 ust. 3 wymienionego rozporzą­ dzenia w celu zapewnienia, że cukier pochodzący z AKP/Indii jest przywożony do Wspólnoty na warun­ kach określonych w protokole AKP i w umowie z Indiami. W odniesieniu do okresu dostaw rozpoczyna­ jącego się dnia 1 lipca 2009 r. oraz biorąc pod uwagę obniżkę cen surowego cukru trzcinowego dnia 1 października 2009 r., warunki te mogą zostać speł­ nione jedynie wówczas, gdy wszyscy handlowcy będą mieć dostęp do pozwoleń na przywóz cukru do rafinacji. Należy zatem ustanowić odstępstwo od art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006, który ogranicza skła­ danie wniosków o cukier do rafinacji do rafinerii prze­ mysłowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Artykuł 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami tary­ fowymi i umowami preferencyjnymi (2) określa szczegó­ łowe zasady ustanawiania zobowiązań dostawy przy zerowej stawce celnej produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, w przypadku przywozów z państw, które są sygnatariu­ szami protokołu AKP i umowy z Indiami.

(8)

(2)

Ilości te ustanowiono tymczasowo na podstawie rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 151 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 51 z 200916.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (  Dz.U. L 339 z 18.12.2008)

 • Dz. U. L151 - 45 z 200916.6.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 41 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/467/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie oraz uchylające wspólne działanie 2009/135/WPZiB

 • Dz. U. L151 - 40 z 200916.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/466/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200916.6.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/13)

 • Dz. U. L151 - 37 z 200916.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia fluopyramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4437) (1)

 • Dz. U. L151 - 31 z 200916.6.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Albania przyjmującej jej regulamin wewnętrzny, w tym regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L151 - 28 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 27 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Abbacchio Romano (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Olej rydzowy (GTS))

 • Dz. U. L151 - 22 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 546/2003 w sprawie niektórych notyfikacji dotyczących stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75 i (EWG) nr 2783/75 w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L151 - 19 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L151 - 17 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L151 - 14 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE

 • Dz. U. L151 - 6 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 500/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/200 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L151 - 1 z 200916.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 499/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Tajlandii, niezależnie od tego, czy zgłaszanego jako pochodzący z Tajlandii, czy też nie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.