Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w odniesieniu do stosowania w 2009 r. jego art. 27 we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 5

17.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 511/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w odniesieniu do stosowania w 2009 r. jego art. 27 we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 25 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Sytuacja tego rodzaju może stanowić uszczerbek dla przysługujących rolnikom z tych dwóch departamentów praw do otrzymywania całości pomocy, do której mieliby prawo w zwyczajnych okolicznościach. Ze względu na wskazane okoliczności nadzwyczajne, w 2009 r. nie należy stosować ani 1 % obniżenia za każdy dzień roboczy, ani niedopuszczenia wniosku, prze­ widzianych w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 793/2006, w odniesieniu do wniosków złożonych w departamentach Gwadelupie i Martynice do dnia 31 marca 2009 r. Odroczenie to nie powinno naruszać działalności w zakresie kontroli, o której mowa w tytule III rozdział III rozporządzenia (WE) nr 793/2006, oraz przestrze­ gania terminu wypłaty kwoty pomocy określonego na dzień 30 czerwca w art. 29 wspomnianego rozporządze­ nia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

Artykuł 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 793/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (2) przewiduje obniżenie kwot, do których producent rolny miałby prawo, gdyby wniosek został złożony w przewidzianym terminie, w przypadku opóźnionego złożenia wniosku. Od początku 2009 r. francuskie departamenty zamorskie – Gwadelupa i Martynika – narażone były przez wiele tygodni na poważny konflikt społeczny, który zakłócał normalny tryb prowadzenia działalności gospodarczej i administracyjnej. Jego przejawem było, w szczególności, wstrzymanie usług pocztowych oraz wielkie trudności w przemieszczaniu się, których doznały wszystkie podmioty gospodarcze. Władze lokalne doświadczyły w związku z tym znacznych trudności podczas otrzymywania i zatwierdzania wniosków o przyznanie pomocy dotyczących środków na rzecz produkcji lokalnej w ramach programu Francji zatwier­ dzonego zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006. W roku 2009 ścisłe przestrzeganie terminu złożenia wniosków określonego w art. 25 rozporządze­ nia (WE) nr 793/2006 na dzień 28 lutego jest więc nie do pogodzenia z zaburzeniami stwierdzonymi w tych dwóch departamentach.

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W roku 2009 i w drodze odstępstwa od art. 27 rozporządzenia (WE) nr 793/2006 obniżenie i niedopuszczenie, o których mowa w wymienionym artykule, nie mają zastosowania do wniosków o przyznanie pomocy dotyczących środków na rzecz produkcji lokalnej złożonych do dnia 31 marca 2009 r. we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 145 z 31.5.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 29 z 200917.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L153 - 11 z 200917.6.2009

  Umowa dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 10 z 200917.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 6 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1905/2003 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L153 - 3 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sabina (ChNP))

 • Dz. U. L153 - 1 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.