Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1905/2003 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 6

Strona 1 z 4
L 153/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 512/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1905/2003 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) D. PODSTAWY DOKONANIA PRZEGLĄDU

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Wnioskodawca twierdzi, że działa w warunkach gospo­ darki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozpo­ rządzenia podstawowego. Twierdzi on również, że nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, na podstawie którego ustalone zostały środki antydumpin­ gowe, to znaczy w okresie od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r. („pierwotny okres objęty docho­ dzeniem”), oraz że nie jest powiązany z jakimkolwiek producentem eksportującym produktu objętego postępo­ waniem, podlegającym powyższym środkom antydum­ pingowym.

Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU (1)

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11 ust. 4 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo Henan Hongye Chemical Company Ltd. oraz powiązane z nim przedsiębiorstwa Puyang Hongjian Resin Science & Technology Development Company Ltd. i Puyang Hongye Imp. & Exp. Commerce Company Ltd. („wnioskodawca”), które jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie”).

E. PROCEDURA (6)

Zainteresowani producenci wspólnotowi zostali poinfor­ mowani o powyższym wniosku i otrzymali możliwość wyrażenia opinii. Żadnych uwag jednak nie otrzymano.

(7)

B. PRODUKT (2)

Produktem objętym przeglądem jest alkohol furfurylowy pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęty kodem CN ex 2932 13 00.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (3)

Obowiązującym obecnie środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1905/2003 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pocho­ dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez wniosko­ dawcę, podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 250 EUR za tonę z wyjątkiem czterech wymienionych z nazwy przedsiębiorstw podlegających indywidualnym stawkom cła.

Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po otrzy­ maniu wniosku, o którym mowa poniżej w motywie 13, zostanie ustalone, czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, albo czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jeśli tak, zostanie określony indywidualny margines dumpingu wniosko­ dawcy oraz, w przypadku stwierdzenia dumpingu, zostanie określony poziom cła, któremu powinien podlegać przywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 153 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 29 z 200917.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L153 - 11 z 200917.6.2009

  Umowa dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 10 z 200917.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie podpisania umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego pomiędzy Wspólnotą Europejską i Kanadą

 • Dz. U. L153 - 5 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w odniesieniu do stosowania w 2009 r. jego art. 27 we francuskich departamentach zamorskich – Gwadelupie i Martynice

 • Dz. U. L153 - 3 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sabina (ChNP))

 • Dz. U. L153 - 1 z 200917.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.