Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 30 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 30 - Strona 7

Strona 7 z 12

Gdyby poważny wybuch pryszczycy wymagał wydatków na mocy przepisów niniejszej sekcji przekraczających przydział ustalony zgodnie z akapitem pierwszym, Komisja podejmuje niezbędne kroki w ramach swoich uprawnień albo składa konieczne wnioski do władz budżetowych w celu zapewnienia, aby zobowiązania finansowe dotyczące art. 14 zostały speł­ nione.

SEKCJA 5

Środki techniczne i naukowe Artykuł 22 Wspólnota może podejmować lub wspierać państwa członkow­ skie lub organizacje międzynarodowe w podejmowaniu działań technicznych i naukowych koniecznych do opracowania wspól­ notowego prawodawstwa w dziedzinie weterynarii oraz do rozwoju kształcenia lub szkoleń w dziedzinie weterynarii.

SEKCJA 4

Polityka informacyjna w zakresie zdrowia zwierząt, ich dobrostanu oraz bezpieczeństwa żywności Artykuł 19 Wspólnota udziela finansowego wsparcia dla ustanowienia poli­ tyki informacyjnej w dziedzinie zdrowia zwierząt, ich dobros­ tanu i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym: Artykuł 23 Decyzję o środkach określonych w art. 22, zasadach ich wdra­ żania i poziomie wkładu finansowego Wspólnoty podejmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 40 ust. 2.

a) zainstalowania i rozwoju narzędzi informacyjnych obejmu­ jących odpowiednią bazę danych do celów:

Artykuł 24 Decyzję o przydziale pieniędzy potrzebnych na środki wymie­ nione w niniejszej sekcji podejmuje się co roku w ramach procedury budżetowej.

(i) gromadzenia i przechowywania wszystkich informacji odnoszących się do prawodawstwa wspólnotowego doty­ czącego zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;

ROZDZIAŁ III PROGRAMY ZWALCZANIA, KONTROLI I MONITOROWANIA CHORÓB ZWIERZĄT I CHORÓB ODZWIERZĘCYCH

Artykuł 25 (ii) rozpowszechniania informacji, o których mowa w ppkt (i) wśród właściwych organów, producentów i konsumentów, z uwzględnieniem w stosownych przy­ padkach interfejsów z krajowymi bazami danych; Wkład finansowy Wspólnoty w zwalczaniu brucelozy, tuberku­ lozy i białaczki bydła jest określony, bez uszczerbku dla prze­ pisów art. 28 ust. 1, przez dyrektywę 77/391/EWG oraz dyrek­ tywę 82/400/EWG.

b) wykonywania badań potrzebnych do przygotowania i opracowania prawodawstwa w dziedzinie dobrostanu zwie­ rząt.

Artykuł 26 1. Wkład finansowy Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń ustala decyzja 80/1096/EWG.

18.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/37

2. Wkład finansowy Wspólnoty w zwalczanie brucelozy owiec ustala decyzja Rady 90/242/EWG z dnia 21 maja 1990 r. wprowadzająca wspólnotowe środki finansowe w celu zwalczania brucelozy u owiec i kóz (1).

W każdym programie wieloletnim przedłożonym przez państwo członkowskie informacje wymagane zgodnie z kryteriami, o których mowa w niniejszym ustępie, zostają przewidziane na każdy rok trwania programu.

Artykuł 27 1. Wprowadza się wspólnotowy środek finansowy na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załączniku I (zwanych dalej „programami”).

3. Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedstawienie programu wieloletniego lub odpowiednie prze­ dłużenie czasu trwania przedstawionego programu rocznego, jeżeli programowanie wieloletnie zostanie uznane za niezbędne do zapewnienia sprawniejszego i bardziej skutecznego zwal­ czania, kontroli i monitorowania danej choroby, w szczególności w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń dla zdrowia zwierząt i, pośrednio, dla zdrowia publicznego.

Wykaz w załączniku I może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 40 ust. 2, w szczególności w odniesieniu do pojawiających się chorób zwierząt stanowią­ cych zagrożenie dla zdrowia zwierząt i, pośrednio, dla zdrowia publicznego lub w świetle nowych dowodów epidemiologicz­ nych i naukowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 30 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 46 z 200918.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4543)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200918.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dz. U. L155 - 16 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L155 - 15 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L155 - 14 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L155 - 11 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 503/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L155 - 9 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L155 - 7 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

 • Dz. U. L155 - 5 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pera dell’Emilia Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L155 - 3 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L155 - 1 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.