Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 46 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4543)

Data ogłoszenia:2009-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 46 - Strona 2

Strona 2 z 3

(5)

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 194 z 23.7.2008, s. 9. (3) Dz.U. L 225 z 23.8.2008, s. 17.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 reguły pochodzenia określone w załączniku II do tego rozporządzenia oraz odstępstwa od nich mają zostać zastąpione regułami ustanowionymi w tymczasowej umowie o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, której wejście w życie lub początek tymczasowego stosowania przewiduje się na 2009 r.

(4) Dz.U. L 255 z 23.9.2008, s. 31.

18.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/47

(6)

Należy zapewnić ciągłość przywozu z krajów AKP do Wspólnoty oraz płynne przejście do stosowania tymcza­ sowej umowy o partnerstwie gospodarczym. Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE od dnia 1 stycznia 2009 r.

2) artykuł 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Obowiązuje ona do momentu zastąpienia reguł pocho­ dzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 regułami pochodzenia załączonymi do dowolnej umowy z Mauritiusem, gdy umowa taka zacznie być tymczasowo stosowana albo wejdzie w życie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.”; 3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W decyzji 2008/691/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do wolnego obrotu we Wspól­ nocie z Seszeli w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”; 2) artykuł 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(7)

Mauritius, Seszele i Madagaskar skorzystają z automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia dotyczących filetów z tuńczyka objętych pozycją HS nr 1604 zgodnie z odpowiednimi przepisami protokołu w sprawie reguł pochodzenia dołączonego do podpisanej przez nie tymczasowej umowy o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE, w chwili wejścia w życie tej umowy lub jej tymczaso­ wego stosowania. Niewłaściwe byłoby przyznanie niniejszą decyzją odstępstw zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, które przekra­ czałyby roczną ilość przewidzianą dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej na mocy tymczasowej umowy o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE. Uzgodniono zatem, że do tymczasowej umowy o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE w chwili jej podpisania zostanie dołączona wspólna deklaracja interpretacyjna, odzwierciedlająca wspólne ustalenia, zgodnie z którymi roczne ilości przewidziane w tymczasowej umowie o partnerstwie między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a UE zostaną odpowiednio dostosowane na 2009 r. Co za tym idzie, ilości na 2009 r. powinny zostać ustalone na tym samym poziomie co w 2008 r.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

„Obowiązuje ona do momentu zastąpienia reguł pocho­ dzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 regułami pochodzenia załączonymi do dowolnej umowy z Seszelami, gdy umowa taka zacznie być tymczasowo stosowana albo wejdzie w życie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.”; 3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 W decyzji 2008/751/WE wprowadza się następujące zmiany:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/603/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do wolnego obrotu we Wspól­ nocie z Madagaskaru w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 46 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 30 z 200918.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200918.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dz. U. L155 - 16 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L155 - 15 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L155 - 14 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L155 - 11 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 503/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L155 - 9 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L155 - 7 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

 • Dz. U. L155 - 5 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pera dell’Emilia Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L155 - 3 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L155 - 1 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.