Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

Data ogłoszenia:2009-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 9

18.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stada dobijakowatych w Morzu Północnym są eksploa­ towane wspólnie z Norwegią, lecz w chwili obecnej nie są objęte wspólnym zarządzaniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole na temat wniosków konsultacji dotyczących połowów, przeprowadzonych przez Komisję Europejską i Norwegię z dnia 10 grudnia 2008 r. W związku z tym udział Wspólnoty w TAC w wodach WE obszarów ICES IIa i IV należy ustalić na poziomie 90 % z 400 000 ton. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybo­ łówstwa zaleca zwiększenie TAC o 4,23 % w celu uwzględnienia wód WE obszaru ICES IIIa. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009,

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 ustanowiono tymczasowo limity połowowe dobijakowa­ tych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV. Zgodnie z pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 całkowite dopuszczalne połowy (TAC) oraz kwoty w odniesieniu do dobijakowatych w przedmiotowych obszarach na 2009 r. są weryfiko­ wane przez Komisję w oparciu o opinie Międzynaro­ dowej Rady Badań Morza (ICES) i Komitetu NaukowoTechnicznego i Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF). W odniesieniu do obszarów ICES IIa i IV TAC ustanawia się według wzoru określonego w pkt 6 akapit drugi załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 43/2009. Zgodnie z tym wzorem TAC wyniósłby 435 000 ton. Zgodnie z pkt 7 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 TAC nie przekracza 400 000 ton w odniesieniu do obszarów ICES IIa i IV.

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

L 155/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 pozycja dotycząca gatunku dobijakowatych w wodach WE obszaru IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Dobijakowate Ammodytidae

Obszar:

wody WE obszaru IIIa, wody WE obszarów IIa i IV (1) SAN/2A3A4.

Dania Niemcy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia Wyspy Owcze TAC

327 249 (2) 501 (3) 12 017 (4) 7 153 (5) 346 920 (6) 27 500 (7) 2 500 376 920 Analityczne TAC. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. (2) Z czego maksymalnie 311 289 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A). (3) Z czego maksymalnie 476 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A). (4) Z czego maksymalnie 11 431 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A). (5) Z czego maksymalnie 6 804 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A). (6) Z czego maksymalnie 330 000 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A). (7) Do wykorzystania w obszarze ICES IV.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 46 z 200918.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4543)

 • Dz. U. L155 - 30 z 200918.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200918.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dz. U. L155 - 16 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L155 - 15 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L155 - 14 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L155 - 11 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 503/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L155 - 7 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

 • Dz. U. L155 - 5 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pera dell’Emilia Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L155 - 3 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L155 - 1 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.