Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 26

Strona 1 z 4
L 156/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE (2009/472/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając umowę o partnerstwie między AKP a WE podpi­ saną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „umową AKP-WE”, w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP–WE (1), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Konsultacje podjęte z Islamską Republiką Mauretańską zgodnie z art. 96 umowy AKP-WE zostają zakończone. Artykuł 2 Na podstawie właściwych środków, o których mowa w art. 96 ust. 2 lit. c) umowy AKP-WE, przyjmuje się środki wyszczegól­ nione w piśmie znajdującym się w załączniku. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja wygasa dnia 6 kwietnia 2011 r. Podlega ona regularnemu przeglądowi co najmniej co 6 miesięcy, przepro­ wadzanemu na podstawie misji monitorujących prowadzonych wspólnie przez Prezydencję Unii Europejskiej i Komisję. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zasadnicze elementy umowy AKP-WE, o których mowa w jej art. 9, zostały naruszone. Zgodnie z art. 96 umowy AKP-WE w dniu 20 paździer­ nika 2008 r. rozpoczęto konsultacje z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i Islamską Republiką Maure­ tańską, podczas których przedstawiciele rządzącej junty wojskowej nie przedstawili zadowalających propozycji ani zobowiązań. Pomimo dodatkowego okresu jednego miesiąca nie odnotowano żadnych nowych elementów,

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/27

ZAŁĄCZNIK PROJEKT PISMA Szanowny Panie Generale! Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do zasadniczych elementów wymienionych w art. 9 umowy o partnerstwie AKPWE podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., dalej zwanej „umową AKP-WE”, dotyczących poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, na których opiera się partnerstwo między AKP a WE. Z tego względu po wojskowym zamachu stanu z dnia 6 sierpnia 2008 r. Unia Europejska niezwłocznie potępiła zamach i wielokrotnie wzywała do poszanowania demokracji i instytucjonalnych ram prawnych obowiązujących od 2007 r. W zastosowaniu art. 96 umowy AKP-WE i zważywszy na fakt, że zamach stanu stanowi poważne naruszenie zasadni­ czych elementów wymienionych w art. 9 wspomnianej umowy, Unia Europejska podjęła dialog polityczny z obecną władzą, który doprowadził do podjęcia konsultacji w celu zbadania sytuacji i ewentualnych rozwiązań kompromisowych prowadzących do szybkiego przywrócenia porządku konstytucyjnego. Po spotkaniu otwierającym konsultacje, które miało miejsce w Paryżu w dniu 20 października 2008 r., Unia Europejska nie odnotowała zadowalających propozycji ze strony mauretańskiej. Będąc otwarta na dialog i mając świadomość złożoności sytuacji politycznej w Mauretanii, Unia Europejska zaproponowała początkowo, by konsultacje pozostały otwarte przez miesiąc, informując jednocześnie, że nowe spotkanie konsultacyjne będzie możliwe, jeżeli strona maure­ tańska przedstawi potencjalnie zadowalające rozwiązanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 57 z 200919.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/475/WPZiB z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L156 - 56 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 35 z 200919.6.2009

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L156 - 33 z 200919.6.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 31 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 24 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L156 - 21 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L156 - 20 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L156 - 18 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L156 - 16 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L156 - 14 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L156 - 12 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L156 - 11 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L156 - 10 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L156 - 9 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 7 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 3 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L156 - 1 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.