Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 31

19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/31

DECYZJA RADY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei (2009/473/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Euro­ pejską a Republiką Gwinei, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy. Tekst porozumienia w formie wymiany listów zostaje dołą­ czony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Uprawnienia do połowów ustalone w protokole zostają podzielone między państwa członkowskie w sposób następu­ jący: a) sejnery do połowów tuńczyka: Hiszpania Francja Włochy 15 statków 11 statków 2 statki;

Wspólnota wynegocjowała z Republiką Gwinei umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą statkom wspólnotowym uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Republiki Gwinei w zakresie rybołówstwa. W wyniku negocjacji dnia 20 grudnia 2008 r. parafo­ wano nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów. Nowa umowa o partnerstwie w sprawie połowów powinna uchylić umowę z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie połowów zawartą pomiędzy Wspólnotą Euro­ pejską, z jednej strony, a rządem Republiki Gwinei, z drugiej strony. Aby statki wspólnotowe mogły kontynuować działalność połowową, zasadnicze znaczenie ma możliwie jak najszybsze stosowanie nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów. W związku z tym strony parafo­ wały porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów od dnia 1 stycznia 2009 r. Zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów leży w interesie Wspólnoty. Należy określić metodę podziału uprawnień do połowów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie,

(2)

b) statki dokonujące połowów wędziskami i taklami: Hiszpania 8 statków 4 statki.

(3)

Francja

(4)

2. Jeżeli wnioski o wydanie upoważnień do połowów z państw członkowskich określonych w ust. 1 nie wyczerpują wszystkich uprawnień do połowów określonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie upoważnień do połowów z pozostałych państw członkowskich. Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy umowy, o której mowa w art. 1, powiadamiają Komisję o ilościach odłowionych z poszczególnych stad na obszarze połowowym Republiki Gwinei zgodnie z zasadami ustanowio­ nymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1), do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego szczegó­ łowe zasady w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (2), a po jego wejściu w życie – zgodnie ze szczegółowymi zasadami tego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, s. 8. (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności poło­ wowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorial­ nymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33).

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy

L 156/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, tak aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2009 r. W imieniu Rady

V. TOŠOVSKÝ

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 57 z 200919.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/475/WPZiB z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L156 - 56 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 35 z 200919.6.2009

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L156 - 33 z 200919.6.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 26 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L156 - 24 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L156 - 21 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L156 - 20 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L156 - 18 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L156 - 16 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L156 - 14 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L156 - 12 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L156 - 11 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L156 - 10 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L156 - 9 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 7 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 3 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L156 - 1 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.