Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 35

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 35

Strona 1 z 18
19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/35

UMOWA O PARTNERSTWIE w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei a Wspólnotą Europejską

REPUBLIKA GWINEI, zwana dalej „Gwineą”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Gwineą, w szczególności w kontekście umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków, UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie Stron wspierania racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych w drodze współpracy, BIORĄC POD UWAGĘ postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia wydane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlan­ tyckiego, zwaną dalej „ICCAT”, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w Kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa, przyjętym na konferencji FAO w 1995 r., ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich, PRZEKONANE, ŻE taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub nieza­ leżnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, będę spójne z polityką i zagwarantują synergię podejmowa­ nych starań, ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa przyjętej przez rząd Gwinei oraz ustalić stosowne środki gwarantujące skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację, PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach Gwinei oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach, ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza umowa ustanawia zasady, przepisy i procedury regu­ lujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wspieranie odpo­ wiedzialnego rybołówstwa na obszarach połowowych Gwinei, w celu ochrony i zrównoważonego wykorzysty­

wania zasobów rybnych oraz rozwoju sektora gospodarki rybnej w Gwinei, — warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do obszarów połowowych Gwinei, — współpracę dotyczącą zasad kontroli połowów na obszarach połowowych Gwinei mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków ochrony zasobów rybnych i zarządzania nimi oraz zwalczanie niele­ galnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów,

L 156/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

— partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowa­ nymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze gospodarki rybnej i działań pokrewnych, we wspólnym inte­ resie Stron. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej umowy: a) „organy Gwinei” oznaczają ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo; b) „organy Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; c) „obszar połowowy Gwinei” oznacza wody, nad którymi jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawuje Gwinea; Dzia­ łalność połowowa statków należących do Wspólnoty, prze­ widziana w niniejszej umowie, odbywa się wyłącznie na obszarach połowowych, na których połowy są dopuszczone na mocy ustawodawstwa Gwinei; d) „statek rybacki” oznacza każdy statek wyposażony w narzędzia połowowe do przemysłowej eksploatacji żywych zasobów wodnych; e) „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; f) „wspólny komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Gwinei, którego funkcje opisano w art. 10 niniejszej umowy;

l)

„armator” oznacza osobę prawnie odpowiedzialną za statek rybacki;

m) „upoważnienie do połowów” oznacza prawo do prowa­ dzenia działalności połowowej podczas określonego okresu, na określonym obszarze lub na określonym łowisku oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 57 z 200919.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/475/WPZiB z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L156 - 56 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 33 z 200919.6.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 31 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 26 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L156 - 24 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L156 - 21 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L156 - 20 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L156 - 18 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L156 - 16 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L156 - 14 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L156 - 12 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L156 - 11 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L156 - 10 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L156 - 9 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 7 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 3 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L156 - 1 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.