Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 56

L 156/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

DECYZJA RADY z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2009/474/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Na mocy art. 225a ust. 4 Traktatu WE i art. 140b ust. 4 Traktatu Euratom sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani przez Radę. Należy zatem mianować jedną osobę spośród kandy­ datów, których nazwiska znajdują się na liście przewi­ dzianej w art. 3 ust. 4 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości, zapewniając przy tym zrównoważony skład Sądu w odniesieniu do obywateli państw człon­ kowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezen­ towanych krajowych systemów sądowniczych, zgodnie z art. 3 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Spra­ wiedliwości,

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (zwany dalej „Sądem do spraw Służby Publicznej”) został utwo­ rzony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom (1). Na mocy tej decyzji dodano w tym celu załącznik do Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwany dalej „załącznikiem I do statutu Trybunału Sprawiedli­ wości”). Decyzją 2005/150/WE, Euratom (2) Rada określiła warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej zgodnie z art. 3 ust. 2 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości. Decyzją 2005/49/WE, Euratom Rada ustaliła zasady działania komitetu przewidzianego w art. 3 ust. 3 załącz­ nika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej „komitetem”). Z powodu rezygnacji jednego z sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej ogłoszono w dniu 6 marca 2009 r. (4) wezwanie do składania wniosków o mianowanie na stanowisko sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Komitet odbył posiedzenia w dniach 26 marca, 7 maja oraz 25 i 26 maja 2009 r. W wyniku swoich dyskusji komitet wydał opinię i listę przewidziane w art. 3 ust. 4 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. (3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Maria Isabel ROFES i PUJOL zostaje mianowana sędzią Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na okres sześciu lat, od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 czerwca 2009 r. W imieniu Rady

E. JANOTA

(5)

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L 333 z 9.11.2004, s. 7. L 50 z 23.2.2005, s. 7. L 21 z 25.1.2005, s. 13. C 53 z 6.3.2009, s. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 57 z 200919.6.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/475/WPZiB z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L156 - 35 z 200919.6.2009

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L156 - 33 z 200919.6.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 31 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 26 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L156 - 24 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L156 - 21 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L156 - 20 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L156 - 18 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L156 - 16 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L156 - 14 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L156 - 12 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L156 - 11 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L156 - 10 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L156 - 9 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 7 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 3 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L156 - 1 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.