Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 57

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/475/WPZiB z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 57

Strona 1 z 4
19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/57

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/475/WPZiB z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 1 Misja 1. Unia Europejska niniejszym ustanawia w Iraku zintegro­ waną misję Unii Europejskiej dotyczącą państwa prawnego, EUJUST LEX.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX (1). To wspólne działanie, w późniejszym czasie zmienione i przedłużone, wygasa w dniu 30 czerwca 2009 r. W dniu 24 marca 2009 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa uzgodnił, że misję EUJUST LEX należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2010 r. W tym okresie misja EUJUST LEX powinna – kontynuując przy tym swoje podstawowe zadania – prze­ prowadzić pilotażową fazę obejmującą działania w Iraku. Kwota referencyjna wynosząca 10 mln EUR przewi­ dziana we wspólnym działaniu 2005/190/WPZiB została uzupełniona kwotą 11,2 mln EUR we wspólnym dzia­ łaniu Rady 2006/708/WPZiB (2) i kwotą 7,2 mln EUR we wspólnym działaniu Rady 2008/304/WPZiB (3), tak by pokryć wydatki związane z misją EUJUST LEX do dnia 30 czerwca 2009 r. Należy przewidzieć kolejną kwotę referencyjną na pokrycie wydatków związanych z nową misją w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Misja wykonuje swój mandat w sytuacji bezpieczeństwa, która może ulec pogorszeniu i narazić na szwank cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) określone w art. 11 Traktatu. Struktura dowodzenia i kontroli misji nie powinna naru­ szać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji,

2. EUJUST LEX działa zgodnie z celami i innymi przepisami zawartymi w zakresie zadań misji określonym w art. 2.

(2)

Artykuł 2 Zakres zadań misji 1. EUJUST LEX zajmuje się pilnymi potrzebami irackiego systemu sądownictwa karnego poprzez prowadzenie sesji szko­ leniowych dla urzędników wyższego i średniego szczebla w zakresie zaawansowanego zarządzania i prowadzenia docho­ dzeń karnych. Szkolenia te powinny mieć na celu poprawę zdolności, koordynacji i współpracy różnych elementów irac­ kiego systemu sądownictwa karnego.

(3)

(4)

2. EUJUST LEX wspiera ściślejszą współpracę pomiędzy różnymi podmiotami całego irackiego systemu sądownictwa karnego oraz rozwija zdolności zarządcze u funkcjonariuszy wysokiego szczebla o dużym potencjale, przede wszystkim z policji, wymiaru sprawiedliwości i służb penitencjarnych, a także podnosi umiejętności i usprawnia procedury w dochodzeniach karnych, przy pełnym poszanowaniu państwa prawnego i praw człowieka.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (1) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, s. 37. (2) Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 43. (3) Dz.U. L 105 z 15.4.2008, s. 10.

3. Działania szkoleniowe będą odbywały się w UE i w Iraku lub w regionie; EUJUST LEX posiada biuro łącznikowe w Bagdadzie. W okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. EUJUST LEX rozpoczyna pilotażową fazę działań w Iraku obejmującą świadczenie doradztwa strategicz­ nego, kontynuację działań wspierających i szkoleniowych – w zależności od warunków bezpieczeństwa i dostępnych zasobów.

L 156/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

Biorąc pod uwagę późniejszy rozwój sytuacji w zakresie warunków bezpieczeństwa w Iraku, a także dostępność odpo­ wiedniej infrastruktury, Rada bada wyniki fazy pilotażowej i podejmuje decyzję o przyszłości misji po dniu 30 czerwca 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 156 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 56 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L156 - 35 z 200919.6.2009

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L156 - 33 z 200919.6.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 31 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L156 - 26 z 200919.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L156 - 24 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L156 - 21 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L156 - 20 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L156 - 18 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L156 - 16 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L156 - 14 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L156 - 12 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L156 - 11 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L156 - 10 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L156 - 9 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 7 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L156 - 3 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L156 - 1 z 200919.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.