Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komitetu nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 r. aktualizująca odniesienia prawne w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1

Strona 1 z 41
19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA KOMITETU NR 2/2008 z dnia 16 maja 2008 r. aktualizująca odniesienia prawne w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (2009/455/WE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności („umowa”) podpisaną w dniu 21 czerwca 1999 r., w szczególności jej art. 10 ust. 4 lit. e), art. 10 ust. 5 oraz art. 18 ust. 2; a także mając na uwadze, że umowa weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r., oraz, że Komitet ma podjąć decyzję w sprawie przeglądu odniesień prawnych wymienionych w załączniku I do umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Odniesienia prawne wymienione w załączniku zostały zaktualizowane w załączniku 1 do umowy. 2. Niniejszą decyzję, sporządzoną w dwóch egzemplarzach, podpisują współprzewodniczący lub inne osoby upoważnione do działania w imieniu Stron. Niniejsza decyzja obowiązuje od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

Podpisano w Bernie dnia 16 maja 2008 r. W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Heinz HERTIG

Podpisano w Brukseli dnia 8 maja 2008 r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Fernando PERREAU DE PINNINCK

L 158/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1 SEKTORY PRODUKTÓW Niniejszy załącznik jest podzielony według branż na następujące rozdziały: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Rozdział 11 Rozdział 12 Rozdział 13 Rozdział 14 Rozdział 15 Rozdział 16 Przemysł maszynowy Środki ochrony indywidualnej Zabawki Wyroby medyczne Urządzenia gazowe i kotły grzewcze Zbiorniki ciśnieniowe Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Urządzenia elektryczne i kompatybilność elektromagnetyczna Instalacje i urządzenia budowlane Przyrządy pomiarowe i opakowania jednostkowe Pojazdy silnikowe Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa Dobra praktyka laboratoryjna Kontrola dobrej praktyki wytwarzania i certyfikacja partii produktów medycznych Wyroby budowlane

19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/3

ROZDZIAŁ 1 PRZEMYSŁ MASZYNOWY Sekcja I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Przepisy objęte art. 1 ust. 2 Wspólnota Europejska 1. Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz.U. L 207 z 23.7.1998, s. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, s. 1) Ustawa federalna z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie bezpieczeństwa instalacji i wyposażenia technicznego (RO 1977 2370), ostatnio zmieniona 18 czerwca 1993 r. (RO 1995 2766) Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa instalacji i wyposażenia technicznego (RO 1995 2770), ostatnio zmienione 27 marca 2002 r. (RO 2002 853) Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie procedur oceny zgodności instalacji i sprzętu technicznego (RO 1995 2783) Sekcja II Organy oceny zgodności Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Umowy, wykaz organów oceny zgodności.

Szwajcaria

100.

101.

102.

Sekcja III Organy wyznaczające Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia wykaz organów wyznaczających wskazanych przez Strony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.