Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 10

Tytuł:

Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 12 marca 2008 r.

Data ogłoszenia:2009-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 10

L 159/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2009

REGULAMINY

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 12 marca 2008 r. (1) Zgromadzenie Plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego postanowiło 12 marca 2008 r. zmienić treść artykułu 72 regulaminu wewnętrznego. Artykuł 72 regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego otrzymał nastę­ pujące brzmienie: „Artykuł 72 1. Wszystkie uprawnienia nadane przez regulamin pracowniczy Wspólnot organowi mianującemu oraz przez warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot (CEOS) organom właściwym do zawierania umów o pracę wykonywane są w przypadku Sekretarza Generalnego EKES-u przez Prezydium. 2. Uprawnienia nadane przez regulamin pracowniczy Wspólnot organowi mianującemu wykonywane są: — w przypadku urzędników stopnia 16, 15 i 14 grupy funkcyjnej AD, przez Prezydium na wniosek Sekretarza Generalnego, w zakresie stosowania artykułów 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 i 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego; przez Przewodniczącego na wniosek Sekretarza Generalnego, w zakresie stosowania innych postanowień regulaminu pracowniczego, włącznie z art. 90 ust. 2; — w przypadku urzędników stopnia 13, 12 i 11 grupy funkcyjnej AD, przez Przewodniczącego na wniosek Sekretarza Generalnego; — w przypadku urzędników pozostałych stopni grupy funkcyjnej AD oraz wszystkich stopni grupy funk­ cyjnej AST, przez Sekretarza Generalnego. 3. Uprawnienia nadane przez warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot (CEOS) organom właściwym do zawierania umów o pracę wykonywane są: — w przypadku pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony stopnia 16, 15 oraz 14 grupy funkcyjnej AD przez Prezydium na wniosek Sekretarza Generalnego, w zakresie stosowania art. 11, 17, 33 oraz 48 CEOS; w zakresie innych postanowień CEOS, przez Przewodniczącego na wniosek Sekre­ tarza Generalnego; — w przypadku pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony stopnia 13, 12 oraz 11 grupy funkcyjnej AD, przez Przewodniczącego na wniosek Sekretarza Generalnego; — w przypadku pracowników zatrudnionych na umowy na czas określony pozostałych stopni grupy funkcyjnej administratorów oraz wszystkich stopni grupy funkcyjnej asystentów, przez Sekretarza Gene­ ralnego; — w przypadku doradców specjalnych, pracowników pomocniczych, kontraktowych i lokalnych, przez Sekretarza Generalnego. 4. Przewodniczący wykonuje prerogatywy nadane instytucji na mocy art. 110 regulaminu pracowni­ czego, mające na celu wypełnienie ogólnych postanowień wykonawczych regulaminu pracowniczego i zasad przyjętych za wspólną zgodą. 5. Prezydium, Przewodniczący oraz Sekretarz Generalny mogą przekazywać uprawnienia nadane im w niniejszym artykule. 6. Decyzje o przekazaniu uprawnień zgodnie z ust. 5 powinny określać zakres przekazywanych upraw­ nień, ich ograniczenia i okres obowiązywania, a także to, czy beneficjenci tych uprawnień mogą je prze­ kazywać innym osobom.” Artykuł w nowym brzmieniu wszedł w życie z dniem jego przyjęcia.

(1) Regulamin wewnętrzny Komitetu w wersji skodyfikowanej z uwzględnieniem zmian przyjętych na sesji plenarnej 5 lipca 2006 r. opublikowany został w Dz.U. L 93 z 3.4.2007.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 11 z 200920.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy w formie utworzenia funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej udzielonej przez Luksemburg (C 43/02 (ex NN 75/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 230) (1)

 • Dz. U. L159 - 6 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L159 - 3 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2009 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L159 - 1 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.