Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy w formie utworzenia funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej udzielonej przez Luksemburg (C 43/02 (ex NN 75/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 230) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 11

Strona 1 z 12
20.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy w formie utworzenia funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej udzielonej przez Luksemburg (C 43/02 (ex NN 75/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 230)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/476/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W wyniku wymiany korespondencji z władzami luksem­ burskimi Komisja zawiadomiła Luksemburg pismem z dnia 5 czerwca 2002 r. o swojej decyzji o wszczęciu w związku z tym środkiem postępowania przewidzia­ nego w art. 88 ust. 2 Traktatu. Zwróciła się również do Luksemburga o przedstawienie uwag i dostarczenie wszelkich informacji przydatnych do oceny środka w terminie miesiąca od dnia otrzymania pisma. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag dotyczących przedmiotowego środka. Pismem z dnia 22 lipca 2002 r., zarejestrowanym dnia 26 lipca 2002 r., Luksemburg zwrócił się o dodatkowy termin na przekazanie uwag, który Komisja przyznała i wyznaczyła na dzień 5 września 2002 r. pismem z dnia 30 lipca 2002 r. Telefaksem z dnia 4 grudnia 2002 r., zarejestrowanym tego samego dnia, Niderlandy przekazały Komisji uwagi w sprawie przedmiotowego środka. Pismem z dnia 18 lutego 2003 r. Komisja przekazała pismo Nider­ landów Luksemburgowi i zwróciła się do tego ostatniego o przekazanie uwag w terminie jednego miesiąca. Po wysłaniu pisemnego przypomnienia dnia 16 maja 2003 r. Komisja otrzymała od Luksemburga, telefaksem z dnia 28 maja 2003 r., zarejestrowanym tego samego dnia, wniosek o przedłużenie terminu wyznaczonego na odpowiedź.

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 2 lipca 2001 r., zarejestrowanym dnia 16 lipca 2001 r. pod numerem N 475/01, Luksemburg poinformował Komisję zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu o utworzeniu funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej. Faktyczne wdro­ żenie zgłoszonego środka miało jednak miejsce już dnia 1 stycznia 2001 r. Komisja uznała więc, że nie można uznać tego środka za plan przyznania pomocy w rozumieniu art. 88 ust. 3 Traktatu i dnia 30 lipca 2001 r. wpisała go do rejestru pomocy niezgłoszonej pod numerem NN 75/01.

(5)

(1) Dz.U. C 255 z 23.10.2002, s. 15.

(2) Zob. przypis nr 1.

L 159/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2009

(6)

Pismem z dnia 4 czerwca 2003 r., zarejestrowanym dnia 5 czerwca 2003 r., Luksemburg przekazał Komisji uwagi dotyczące zarazem pisma Komisji z dnia 5 czerwca 2002 r. i uwag przedstawionych przez Niderlandy. Luksemburg przekazał dodatkowe informacje pismem z dnia 3 maja 2004 r., zarejestrowanym dnia 13 maja 2004 r.

(15)

2. OPIS 2.1. Ramy prawne mechanizmu kompensacyjnego 2.1.1. Rozporządzenie Wielkiego Księcia (règlement grandducal, zwane dalej „RGD”) z dnia 30 maja 1994 r. i proces liberalizacji rynku energii elektrycznej RGD z dnia 30 maja 1994 r. (3) w sprawie produkcji energii elektrycznej w oparciu o energię odnawialną lub kogenerację (zwanej dalej „ekologiczną energią elek­ tryczną”) nakłada obowiązek zakupu ekologicznej energii elektrycznej od Cegedel, który w tamtym czasie był jedynym operatorem sieci elektrycznej w Luksemburgu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 10 z 200920.6.2009

  Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 12 marca 2008 r.

 • Dz. U. L159 - 6 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L159 - 3 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2009 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L159 - 1 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.