Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 6

Strona 1 z 2
L 159/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

nych. Władze Indii przekazały Komisji niezbędne gwarancje potwierdzające ponad wszelką wątpliwość, że nowa jednostka certyfikująca i organ kontrolny spełniają kryteria przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Władze Indii powiadomiły Komisję, że jedna jednostka certyfikująca zmieniła nazwę.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą­ dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2,

(4)

Władze Izraela powiadomiły Komisję, że jedna jednostka certyfikująca zmieniła nazwę.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007, w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (2) ustanowiono wykaz krajów trzecich, których system produkcji i środki kontroli w zakresie produkcji ekolo­ gicznej zostały uznane za równoważne. Wobec nowych wniosków i informacji, które Komisja otrzymała ze strony krajów trzecich od czasu ostatniej publikacji wykazu, należy rozważyć pewne zmiany i dodać je lub wprowadzić do wykazu.

Niektóre produkty rolne przywożone z Tunezji są obecnie wprowadzane do obrotu we Wspólnocie na mocy przepisów przejściowych przewidzianych w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Tunezja zwró­ ciła się do Komisji z wnioskiem o wpis do wykazu prze­ widzianego w załączniku III do tego rozporządzenia. Tunezja przedstawiła informacje wymagane na mocy art. 7 i 8 tego rozporządzenia. W wyniku sprawdzenia informacji a następnie dyskusji z władzami Tunezji uznano, że w tym kraju zasady regulujące produkcję i kontrolę produktów rolnych są równoważne z zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007. Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu dotyczącą zasad produkcji i środków kontroli rzeczy­ wiście stosowanych w Tunezji, przewidzianych w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(2)

Władze Australii i Kostaryki zwróciły się do Komisji z wnioskiem o wpis nowej jednostki certyfikującej i nowego organu kontrolnego. Władze Australii i Kostaryki przekazały Komisji niezbędne gwarancje potwierdzające ponad wszelką wątpliwość, że nowe jednostki certyfikujące i nowe organy kontrolne spełniają kryteria przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1235/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

(3)

Termin ważności wpisu Indii do wykazu przewidzianego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wygasa dnia 30 czerwca 2009 r. W celu uniknięcia zakłóceń handlowych należy przedłużyć termin ważności wpisu Indii do wykazu na dalszy okres. Władze Indii zwróciły się do Komisji z wnioskiem o wpis czterech nowych jednostek certyfikujących i organów kontrol­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 11 z 200920.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy w formie utworzenia funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej udzielonej przez Luksemburg (C 43/02 (ex NN 75/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 230) (1)

 • Dz. U. L159 - 10 z 200920.6.2009

  Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 12 marca 2008 r.

 • Dz. U. L159 - 3 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2009 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L159 - 1 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.