Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 3

Strona 1 z 2
26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie deter­ gentów (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Guerbeta, C16-20, oksyetylenowane, eter n-butylowy (7-8EO)”, znanego również pod nazwą handlową „Dehypon G 2084”, o numerze CAS (4) 147993-59-7 do wykorzystania do następujących zastosowań przemy­ słowych: mycie butelek, mycie mechaniczne sterowane automatycznie w obiegu zamkniętym i czyszczenie metali. Wniosek o odstępstwo został oceniony przez właściwy organ Niemiec zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 rozporządzenia. Stwierdzono, że wniosek spełnia trzy obowiązkowe warunki określone w art. 6. Po pierwsze, trzy wymienione zastosowania mają mały zasięg. Po drugie, zastosowania te są specyficznymi zastosowaniami przemysłowymi. Po trzecie, nie ma ryzyka dla środo­ wiska, ponieważ środek powierzchniowo czynny sam w sobie nie stanowi ryzyka, a produkty przemiany nie są trwałe. Trzy wymienione zastosowania uznano za zastosowania przemysłowe o małym zasięgu ze względu na całkowite roczne zużycie środka powierzchniowo czynnego oraz ze względu na wykorzystanie środka powierzchniowo czynnego wyłącznie w specyficznych typach instalacji przemysłowych. Wniosek dotyczący braku ryzyka dla środowiska oparto na fakcie szybkiego osiągania wysokiego stopnia biode­ gradacji częściowej środka powierzchniowo czynnego oraz na fakcie całkowitej biodegradacji produktów prze­ miany środka powierzchniowo czynnego. Produkty prze­ miany spełniają zatem te same kryteria, co środki powierzchniowo czynne, w odniesieniu do których rozporządzenie gwarantuje swobodny obrót na rynku wewnętrznym. Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Przepisów dotyczących Usuwania Barier Technicznych w Handlu Detergentami podjął jednak decyzję o ograniczeniu odstępstwa do 10 lat, aby zachęcić do opracowania środków powierzchniowo czynnych o podobnej skuteczności, które spełniałyby kryteria podatności na biodegradację całkowitą, i które w związku z tym nie musiałyby być objęte odstępstwem. W przeszłości substancjom we Wspólnocie przydzielano numer EINECS lub ELINCS. Ponadto uznano, że ok. 700 substancji, które wcześniej określano jako polimery, nie jest polimerami; substancjom tym przydzielono numery NLP („No-Longer Polymer” – już nie polimer). Numery EINECS, ELINCS i NLP określa się obecnie zbiorczą nazwą „numery WE”, a odpowiednie nagłówki w tabelach w załączniku V i VI powinny zostać zmie­ nione, aby odzwierciedlić nową nomenklaturę.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 zapewnia swobodny obrót detergentami oraz przeznaczonymi do nich środ­ kami powierzchniowo czynnymi na rynku wewnętrznym, jednocześnie gwarantując m.in. wysoki poziom ochrony środowiska poprzez ustanowienie prze­ pisów dotyczących podatności na biodegradację całko­ witą środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach. Ponadto w artykułach 5, 6 i 9 rozporządzenia określono mechanizm, dzięki któremu środki powierzchniowo czynne, które nie spełniają wspomnianego wyżej wymogu podatności na biodegradację całkowitą, mogą mimo to otrzymać odstępstwo dotyczące wykorzysty­ wania do specyficznych zastosowań przemysłowych lub instytucjonalnych, pod warunkiem że zastosowania te mają mały zasięg, a związane z nimi ryzyko dla środo­ wiska lub dla zdrowia jest małe w porównaniu do korzyści społeczno-ekonomicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 7 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.