Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 32

Strona 1 z 2
L 164/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2004 i 2005) będą konkurować z kukurydzą wspólno­ tową pochodzącą z obfitych zbiorów z roku 2008, których cena sprzedaży już na dzień 31 października 2008 r. spadła poniżej ceny interwencyjnej. W obliczu tej sytuacji należy udostępnić na rynku wewnętrznym wyżej wspomniane zapasy.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (2) przewiduje, że sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających na uniknięcie zakłóceń na rynku. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 (3) otworzyło na rok gospodarczy 2007/2008 stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkow­ skich. W celu zapewnienia hodowcom, jak również prze­ mysłowi produkującemu paszę dla bydła zaopatrzenia po konkurencyjnych cenach już w pierwszych miesiącach roku gospodarczego 2008/2009, wspomniane rozporzą­ dzenie zostało zmienione tak, aby oferty składane w ramach przetargów częściowych mogły zostać przed­ stawione do dnia 17 grudnia 2008 r. Na początku roku gospodarczego 2007/2008 wspólno­ towe zapasy interwencyjne osiągnęły poziom 2,46 milionów ton, w tym 2,23 milionów ton kukurydzy. W trakcie wspomnianego roku gospodarczego odnoto­ wano stosunkowo wysoką sprzedaż zapasów interwen­ cyjnych, w szczególności kukurydzy, w ramach przetargu objętego rozporządzeniem (WE) nr 712/2007. Jednakże z powodu warunków panujących na rynku od połowy miesiąca września 2008 r., szczególnie warunków cenowych, podmioty przestały składać oferty, w związku z czym na dzień 31 października 2008 r. ilość zapasów interwencyjnych kukurydzy wynosiła ok. 16 000 ton. Te stare zapasy (głównie ze zbiorów z lat

Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 127/2009 prze­ widuje, że w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu wspólnej organizacji rynków, szcze­ gólnie z powodu trudności ze sprzedażą zbóż w trakcie roku gospodarczego po cenach zgodnych z przewidzianymi w ust. 1 wyżej wymienionego arty­ kułu, w szczególnych okolicznościach sprzedaż na rynku wspólnotowym może być zorganizowana na drodze specjalnego przetargu. Jednakże długi okres skła­ dowania kukurydzy pochodzącej ze zbiorów poprzedza­ jących zbiory z roku gospodarczego 2007/2008, znajdu­ jącej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej oraz aktualnie odnotowane ceny rynkowe kukurydzy na Węgrzech stanowią szczególne okoliczności uzasadnia­ jące otwarcie specjalnego przetargu na sprzedaż kuku­ rydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory z roku gospo­ darczego 2007/2008 po cenach, które mogą być niższe niż ceny interwencyjne. Ponadto na rynku wspólnotowym odnotowano znaczne wahania cen. Z uwagi na powyższe różnice, istnieje prawdopodobieństwo, że przydzielone partie nie zostaną odebrane przez podmioty, które wygrały przetargi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 7 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.