Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 35

26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/35

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 153/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Euro­ pejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu wdrożenia kontyngentów taryfowych na wino, określonych w Protokole, należy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2597/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami tary­ fowymi Wspólnoty na niektóre wina pochodzące z Republiki Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (4). Podpodziały TARIC dla niektórych podpozycji Nomen­ klatury Scalonej (CN) zostały zmienione od dnia 1 stycznia 2007 r. Należy zatem odpowiednio dosto­ sować podpodziały TARIC dla tych kodów CN w części II załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2597/2001. Ponieważ Protokół stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i powinno natychmiast wejść w życie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(4)

(5)

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględ­ nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2), dalej zwany „Protokołem”, został podpi­ sany w dniu 18 lutego 2008 r. Został on zatwierdzony w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspól­ noty Energii Atomowej oraz państw członkowskich przez Radę i Komisję decyzją 2008/438/WE, Euratom (3) i był tymczasowo stosowany od dnia 1 stycznia 2007 r. W art. 5 Protokołu i w załączniku VIII do niego prze­ widuje się zmiany do obowiązujących kontyngentów taryfowych na niektóre wina w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry, pochodzące z Byłej Jugo­ słowiańskiej Republiki Macedonii, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Część II załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2597/2001 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 25 z 29.1.2002, s. 16. (2) Dz.U. L 99 z 10.4.2008, s. 2. (3) Dz.U. L 155 z 13.6.2008, s. 15.

(4) Dz.U. L 345 z 29.12.2001, s. 35.

L 164/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

ZAŁĄCZNIK „CZĘŚĆ II: BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

Wielkość kontyngentu rocznego (w hl)

Nr porządko­ wy

Kod CN

Podpodział TARIC

Wyszczególnienie

Stawka celna dla kontyngentu

09.1558

ex 2204 10 19 ex 2204 10 99 2204 21 10 ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 84 ex 2204 21 85 ex 2204 21 94 ex 2204 21 98 ex 2204 21 99

98 (1) 98 (1)

Wino musujące, inne niż Szampan lub Asti spumante Inne wina ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

49 000 (2)

Zwolnienie

79, 80 79, 80 59, 70 79, 80 20 20 10 Inne wina ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości powyżej 2 litrów 10 350 000 (3) Zwolnienie

09.1559

2204 29 10 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 ex 2204 29 94 ex 2204 29 98 ex 2204 29 99 20 20 20 10

(1) Niniejszy podpodział TARIC stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r. (2) Od dnia 1 stycznia 2008 r. ta wielkość kontyngentu zwiększana jest o 6 000 hl rocznie. (3) Od dnia 1 stycznia 2008 r. ta wielkość kontyngentu zmniejszana jest o 6 000 hl rocznie.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 42 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 7 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.