Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 42

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 42

Strona 1 z 2
L 164/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

zidentyfikowano zmiany, jakie należy wprowadzić w czwartej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finan­ sowych niektórych rodzajów spółek (3) oraz w siódmej dyrektywie Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finan­ sowych (4). Szczególną uwagę zwrócono na dalsze ogra­ niczenie wymogów w zakresie sprawozdawczości nało­ żonych na małe i średnie spółki.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska obradująca w dniach 8 i 9 marca 2007 r. podkreśliła w swoich konkluzjach, że zmniej­ szenie obciążeń administracyjnych ma istotne znaczenie dla wzmocnienia gospodarki europejskiej, w szczególności z uwagi na potencjalne korzyści, jakie mogłyby z tego wyniknąć dla małych i średnich spółek. Rada podkreśliła, że konieczne jest podjęcie wspólnego wysiłku, zarówno przez Unię Europejską, jak i państwa członkowskie, w celu zmniejszenia obciążeń administra­ cyjnych.

W przeszłości wprowadzono wiele zmian w celu umo­ żliwienia spółkom objętym zakresem dyrektyw 78/660/EWG oraz 83/349/EWG stosowania metod rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standar­ dami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (5) spółki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych w którymkolwiek z państw członkowskich, muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF i w związku z tym są zwolnione z większości wymogów określonych w dyrektywach 78/660/EWG oraz 83/349/EWG. Dyrektywy te jednak wciąż stanowią podstawę dla rachunkowości małych i średnich spółek we Wspólnocie.

(5)

(2)

Rachunkowość i rewizja finansowa zostały uznane za obszary, w których można dokonać zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla spółek działających we Wspólnocie.

Małe i średnie spółki podlegają często tym samym prze­ pisom co duże spółki, ale ich szczególne potrzeby w zakresie rachunkowości były rzadko badane. W szczególności zaniepokojenie tych spółek powoduje zwiększająca się liczba wymogów dotyczących ujaw­ niania informacji. Zbyt liczne przepisy w zakresie spra­ wozdawczości stanowią obciążenie finansowe i mogą ograniczyć skuteczne wykorzystanie kapitału do celów produkcji.

(3)

W komunikacie Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. doty­ czącym uproszczonego otoczenia biznesu dla spółek w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu

(6)

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 uwidoczniło także potrzebę wyjaśnienia relacji między standardami rachunkowości zawartymi w dyrektywie 83/349/EWG a MSSF.

(1) Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 37. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r.

(3) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11. (4) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1. (5) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 164 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 64 z 200926.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dz. U. L164 - 59 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L164 - 45 z 200926.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L164 - 40 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L164 - 39 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L164 - 38 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L164 - 37 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L164 - 35 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L164 - 32 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L164 - 7 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dz. U. L164 - 3 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dz. U. L164 - 1 z 200926.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.